Accessibility

Datganiad Hygyrchedd ar gyfer cronfabensiwngwent.co.uk

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i'r cynnwys a gyhoeddir ar barth www.cronfabensiwngwent.co.uk. Nid yw'n berthnasol i unrhyw is-barthau cysylltiedig fel aelod.cronfabensiwngwent.co.uk.

Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Hymans Robertson LLP. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

 • Chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • Llywio'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • Llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • Gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor hawdd ei ddeall â phosibl.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Sut mae ein gwefan

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • ni fydd y testun yn ail-lenwi mewn un golofn pan fyddwch chi'n newid maint ffenestr y porwr
 • ni allwch addasu uchder llinell na bylchau testun
 • Nid yw rhai dogfennau PDF a geiriau hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenwyr sgrin
 • Rhywfaint o gynnwys trydydd rhan heb ei greu gan Gronfa Bensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen)
 • ni allwch hepgor y prif gynnwys wrth ddefnyddio darllenydd sgrin

Beth i'w wneud os na allwch gael mynediad i rannau o'r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordio sain neu braille:

 • e-bostiwch pensions@torfaen.gov.uk
 • ffoniwch 01495 766266
 • Ysgrifennwch atom Cronfa Bensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen), Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, NP4 6YB

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn 15 diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydyn ni'n cwrdd â gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni gyda disgrifiad o'ch problem, enw a chyfeiriad e-bost i ni gysylltu â chi a'u hanfon at: Karen Thomas, rheolwr gweithrediadau pensiwn gan e-bostio karen.thomas@torfaen.gov.uk neu dros y ffôn ar 01495 742413

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni'n bersonol

Os ydych chi am gysylltu â ni am unrhyw beth nad yw'n cael sylw yn y datganiad hwn, ewch i'n tudalen cysylltu â ni i ddarganfod sut i gysylltu â ni https://www.cronfabensiwngwent.co.uk/gronfa-bensiwn-gwent-fwyaf-torfaen/amdanom-ni/manylion-cyswllt/

Gwybodaeth technegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Cronfa Bensiwn Greater Gwent (Torfaen) wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â fersiwn 2.1 Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe safon AA.

Dylai'r rhan fwyaf o gynnwys ein gwefan fod yn hygyrch ac ni ddylai fod ag unrhyw broblemau i ddefnyddwyr technoleg gynorthwyol. Mae ein darparwr gwefan wedi cadarnhau bod tudalennau'r wefan yn cydymffurfio â WCAG 2.1 AA. Os oes gennych unrhyw broblemau hygyrchedd, rhowch wybod i ni fel y nodwyd uchod.

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Delweddau

Nid oes gan rai delweddau ddewisiadau amgen testun, felly ni all pobl sy'n defnyddio darllenydd sgrin gyrchu'r wybodaeth. Mae hyn yn methu meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.1.1 (Cynnwys heblaw testun).

Mae angen marcio rhai delweddau addurniadol yn unig fel rhai addurnol yn y cod fel y gall technoleg darllenwyr sgrin anwybyddu'r delweddau hyn yn syml. Mae hyn yn methu meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.1.1 (Cynnwys heblaw testun).

Rydym yn bwriadu ychwanegu dewisiadau amgen testun at ddelweddau erbyn mis Rhagfyr 2020 a phan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd byddwn yn sicrhau bod delweddau'n cwrdd â safonau hygyrchedd.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Nid yw llawer o'n dogfennau PDF a Word hŷn yn cwrdd â safonau hygyrchedd - er enghraifft, efallai na fyddant wedi'u strwythuro felly maent yn hygyrch i ddarllenydd sgrin. Nid yw hyn yn cwrdd â maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 (enw, gwerth rôl).

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym PDFs gyda gwybodaeth ar sut y gall defnyddwyr gyrchu ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word. Erbyn mis Medi 2020, rydym yn bwriadu naill ai atgyweirio'r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw'n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu trwsio dogfennau sy'n gysylltiedig â Buddsoddi a Chyfrifyddu

Bydd unrhyw PDFs neu ddogfennau Word newydd a gyhoeddwn yn cwrdd â safonau hygyrchedd.

Sut wnaethon ni brofi'r wefan hon

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 23 Medi 2020. Cynhaliwyd y profion hyn yn fewnol ac roedd y broses yn cynnwys profion â llaw yn seiliedig ar ganllaw GOV.UK ar hygyrchedd a phrofion awtomataidd gan ddefnyddio Offeryn Gwerthuso Hygyrchedd Gwe WAVE WEBAIM a Meddalwedd Powermapper. Mae ein darparwr gwefan hefyd wedi defnyddio offer hygyrchedd i sicrhau bod y wefan yn cydymffurfio â safonau WCAG 2.1 AA.

Fe wnaethon ni brofi:

 • ein prif blatfform gwefan, ar gael yn [www.cronfabensiwngwent.co.uk]

Byddwn yn sicrhau bod rheoliadau hygyrchedd yn cael eu bodloni ar gyfer yr holl gynnwys newydd a gyhoeddir.