Amdanom ni

Mae Cronfa Bensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen) yn rhan o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) cenedlaethol.

Os byddwch yn ymuno â'r gronfa, byddwch yn dod yn aelod a byddwch yn cael pensiwn a delir i chi pan fyddwch yn ymddeol.

Mae'r aelodau'n cynnwys pobl sy'n gweithio i Gynghorau Bwrdeistref Sirol Torfaen, Blaenau Gwent a Chaerffili, Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Dinas Casnewydd, ac ystod eang o sefydliadau eraill fel y coleg lleol, cynghorau tref a chymuned sydd wedi gwneud cais i fod yn rhan o'r gronfa yn ogystal â sefydliadau eraill sy'n darparu gwasanaethau cymunedol neu'n cynnal gwasanaethau ar ran awdurdod lleol. Mae mwy na 50 o gyflogwyr yn caniatáu i'w gweithwyr ymuno â'r gronfa.

Mae'r CPLlL yn gynllun statudol. Mae hyn yn golygu ei fod yn ddiogel iawn oherwydd bod y swm y caiff yr aelodau ei dalu wrth ymddeol yn cael ei ddiffinio a'i nodi yn y gyfraith.

Mae gan athrawon a staff gweithredol yn yr heddlu a'r gwasanaeth tân ac achub eu cynlluniau pensiwn eu hunain ac nid ydynt yn rhan o Gronfa Bensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen).

Partneriaeth Pensiwn Cymru

 

 

Helpful information