Freedom of Choice

Rhyddid Dewis

Yn Ebrill 2015 gwnaeth y Llywodraeth newidiadau sylweddol i'r ffyrdd y gall pobl mewn rhai mathau o gynlluniau pensiwn gymryd eu pensiynau.

Ar bwy fydd hyn yn effeithio?

Mae'r newidiadau wedi'u hanelu'n bennaf at aelodau o gynlluniau pensiwn Cyfraniadau Diffiniedig (CD), y cyfeirir atynt weithiau hefyd fel Cynlluniau Prynu Arian.

Mae aelodau o gynlluniau Cyfraniadau Diffiniedig yn cronni pot o arian sy'n cynnwys eu cyfraniadau eu hunain ac unrhyw gyfraniadau y gallai eu cyflogwr fod wedi'u talu i mewn. Yna caiff yr arian hwn ei fuddsoddi ac mae'r adenillion o'r buddsoddiad hwnnw hefyd yn cael eu hychwanegu at y gronfa bensiwn a'i ail-fuddsoddi.

Yn draddodiadol pan fydd person â phensiwn Cyfraniadau Diffiniedig yn ymddeol, yn gyffredinol bu'n ofynnol iddynt ddefnyddio'r arian y maent wedi'i adeiladu i brynu blwydd-dal. Mae'r blwydd-dal yn incwm am oes a delir gan gwmni yswiriant a po fwyaf yw maint y pot pensiwn fydd gan yr unigolyn ar ôl ymddeol, mwyaf oll yw'r flwydd-dal y gallant ei brynu.

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol nad yw Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) yn Gynllun Cyfraniad Diffiniedig, felly nid yw llawer o'r newidiadau a ddigwyddodd yn Ebrill 2015 yn uniongyrchol berthnasol i aelodau'r CPLlL.

Rhyddid a Dewis

Y newid mwyaf o Ebrill 2015 yw na fydd yn rhaid i aelodau o rai cynlluniau pensiwn CD brynu blwydd-dal mwyach. Yn hytrach, bydd ganddynt yr hyn y mae'r Llywodraeth yn cyfeirio ato fel "rhyddid a dewis" ynghylch sut maent yn defnyddio eu potiau pensiwn CD. Bydd pobl sydd â'r mathau hyn o gynlluniau pensiwn yn awr yn gallu defnyddio eu potiau pensiwn mewn unrhyw un o'r ffyrdd canlynol,

1) Cymryd blwydd-dal yn yr un ffordd ag o'r blaen

2) Cymryd eu harian fel arian parod, naill ai ar unwaith neu mewn cyfres o rhandaliadau ar wahân

3) Cymryd cyfuniad o 1 a 2 uchod, hy i brynu blwydd-dal gyda rhywfaint o'u pot a chymryd y gweddill fel arian parod pan fyddant yn dymuno

Pan fydd aelodau'n dewis cymryd eu potiau pensiwn fel arian parod, telir y 25% cyntaf o'r arian hwnnw yn ddi-dreth a chaiff y gweddill ei drethu yn yr un modd ag y caiff unrhyw incwm arall, fel cyflog.

Beth am y CPLlL?

Cofiwch nad yw'r CPLlL yn Gynllun Cyfraniad Diffiniedig, felly ni fydd aelodau yn gallu cymryd eu holl fudd-daliadau fel arian parod yn yr un modd ag y gall aelodau o Gynlluniau CD.

Mae'r CPLlL yn gynllun pensiwn Budd-dal Diffiniedig (BD). Yn y math hwn o gynllun, nid yw'r buddion a gewch wrth ymddeol yn dibynnu ar ba mor dda y mae'ch buddsoddiadau'n perfformio neu pa mor fawr yw blwydd-dal y bydd cwmni yswiriant yn ei werthu i chi. Yn lle hynny mae eich pensiwn CPLlL ar ôl ymddeol yn seiliedig ar faint o amser rydych chi wedi bod yn y cynllun a faint rydych wedi'i ennill. Mae hyn yn golygu bod eich buddion yn ddiogel ac yn rhagweladwy.

Mae gan y CPLlL nodwedd hefyd sy'n caniatáu i aelodau sy'n ymddeol ac sydd am gael mynediad at arian ychwanegol, gyfnewid peth o'u pensiwn am gyfandaliad mwy. Fel arfer, pan fyddwch yn ymddeol, gallwch gymryd cyfandaliad hyd at 25% o gyfanswm gwerth eich holl fudd-daliadau CPLlL a delir yn ddi-dreth.

Trosglwyddo allan o’r CPLlL

Mae'r rheolau Rhyddid a Dewis newydd yn caniatáu i aelodau o'r CPLlL adael y cynllun a throsglwyddo'r budd-dal y maent wedi'i gronni i bensiwn Cyfraniadau Diffiniedig a fyddai'n eu galluogi i ddefnyddio'r hyblygrwydd ychwanegol.

Mae trosglwyddo allan o gynllun pensiwn BD gwarantedig fel y CPLlL i gynllun CD yn gymhleth iawn ac yn gyffredinol nid yw pennaf les pobl. Felly os ydych chi'n ystyried trosglwyddo allan o'r CPLlL mae'n bwysig eich bod yn meddwl yn ofalus iawn am eich penderfyniad.

Os ewch chi i ’wefan CPLlL i aelodau’r cynllun gallwch ddarllen C a A ynghylch trosglwyddo o BD i CD.

Mae'r rheolau Rhyddid a Dewis newydd yn golygu, os ydych chi'n ystyried trosglwyddo'ch buddion CPLlL i bensiwn CD a gwerth y trosglwyddiad hwnnw dros £30,000, rhaid i chi gael cyngor gan gynghorydd ariannol annibynnol cymwysedig sy'n gymwys i gynghori ar drosglwyddiadau pensiwn cyn y gallwch drosglwyddo. Bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig yn nodi eich bod wedi derbyn y cyngor hwn cyn y byddwn yn talu unrhyw werth trosglwyddo o'ch budd-daliadau.

Yn ddiweddar, mae’r Llywodraeth wedi lansio gwasanaeth gwybodaeth o’r enw Pension wise ar www.pensionwise.gov.uk Mae hwn yn wasanaeth di-dâl a diduedd sy'n cynnig arweiniad i ddefnyddwyr am yr opsiynau sydd ganddynt mewn perthynas â'u pensiynau, ac yn eich helpu i ddeall diwygiadau Llywodraeth y DU i gynlluniau pensiwn CD.

Chi fydd yn gyfrifol am drefnu a thalu am unrhyw gyngor a gewch. Gallwch ddod o hyd i ymgynghorydd ariannol annibynnol yn eich ardal ar www.unbiased.co.uk.

Gwyliwch rhag twyllwyr

Gallai cyflwyno'r fath rhyddid newydd roi cyfle i dwyllwyr eich "sgamio" a chymryd eich cynilion pensiwn. Gallai hyn fod mewn amrywiaeth o ffyrdd, fel:

  • Galwadau digroeso,

  • E-byst,

  • Ymweliadau stepen drws,

  • Addewidion o gyfleoedd buddsoddi optimistaidd sy’n afrealistig

  • Gofyn i chi drosglwyddo’ch arian yn gyflym, gan hyd yn oed anfon dogfennau atoch drwy wasanaeth cludo

Mae'n bwysig bod yn wyliadwrus i wneud yn siŵr nad ydych chi'n cael eich twyllo. Os ydych yn derbyn unrhyw alwadau digymell, negeseuon e-bost neu ymweliadau, fe'ch cynghorir yn gryf i fod yn ofalus.

Os ydych chi'n credu bod rhywun wedi cysylltu â chi, ac nad yw'r person hwnnw'n ymgynghorydd i chi, neu os ydych chi'n credu eich bod wedi dioddef twyll, cysylltwch ag Action Fraud ar 0300 123 2040. Neu gallwch fynd i'w gwefan sef www.actionfraud.police.uk

I gael rhagor o wybodaeth am dwyll a thwyll pensiwn, gallech fynd i wefan y Rheolyddion Pensiwn.