Local Pension Board

Bwrdd Pensiwn Lleol

O ganlyniad i newidiadau i drefniadau rheoli cynlluniau pensiwn yn y sector cyhoeddus, mae'n ofynnol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen fel awdurdod gweinyddu ar ran CPLlL gael bwrdd pensiwn lleol yn ei le. Rôl y bwrdd yw cynorthwyo Cronfa Bensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen) i gydymffurfio â'r holl ofynion deddfwriaethol gan sicrhau bod y cynllun yn cael ei reoli'n effeithiol ac yn effeithlon.

Mae aelodau'r Bwrdd Pensiwn yn gweithio gyda'r Cyngor yn ei rôl fel awdurdod gweinyddu a chyda swyddogion y gronfa bensiwn i sicrhau bod eich cynllun pensiwn yn cael ei redeg yn iawn a'ch bod chi fel aelod yn cael y gwasanaeth gorau.

Er mwyn cydymffurfio â'r gofynion a osodir gan reoliadau a orfodir gan y Rheolydd Pensiynau, mae'n ofynnol i aelodau'r bwrdd pensiwn lleol gynnal eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r CPLlL a phensiynau yn gyffredinol, felly maent yn derbyn hyfforddiant priodol.

Rhaid bod gan y bwrdd nifer cyfartal o gynrychiolwyr sy'n gyflogwyr a chynrychiolwyr sy'n aelodau o'r cynllun. Yn ogystal, rydym wedi penodi cadeirydd annibynnol i oruchwylio'r bwrdd i sicrhau ei fod yn cael ei rhedeg yn esmwyth.

Penodir cynrychiolwyr sy'n aelodau o'r cynllun a chynrychiolwyr sy'n gyflogwyr i'r bwrdd am gyfnod o 3 blynedd. Y Cyngor sy'n penderfynu ar hyd cyfnod y Cadeirydd annibynnol.

Mae aelodau'r bwrdd yn Ebrill 2018 fel a ganlyn:

Cynrychiolwyr sy’n weithwyr:

Bob Campbell

Jan Davies

Ian Reese

Anthea Wellington

John WrightCynrychiolwyr sy’n gyflogwyr:

Steve Harford

Rhian Hayden

Meirion Rushworth

Jane Waters


Cadeirydd Annibynnol:

Ian Coleman

 

Gall aelodau’r bwrdd wneud cais i gael eu hail-benodi ar ddiwedd eu cyfnod.

 

Gallwch wirio cofnodion o gyfarfodydd blaenorol y bwrdd trwy glicio ar y ddolen isod

Cofnodion y Bwrdd Pensiwn

 

Helpful information