Pwy sy'n rhedeg y Gronfa Bensiynau?

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen sy'n rhedeg Cronfa Bensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen).

Mae hyn yn golygu mai Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yw'r "awdurdod gweinyddu" fel y'i diffinnir yn Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Mae'r Cyngor wedi dirprwyo cyfrifoldeb am reoli'r Gronfa Bensiwn i Bwyllgor Pensiwn sy'n gwneud penderfyniadau ac yn cymryd cyfrifoldeb am reoli'r Gronfa a'i buddsoddiadau.

Yn ogystal, mae'r Cyngor wedi sefydlu Bwrdd Pensiwn yn unol â gofynion Deddf Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus. Rôl y Bwrdd Pensiwn yw helpu i reoli'r cynllun yn dda trwy fonitro perfformiad y Gronfa a glynu wrth ddyletswyddau statudol. Nid corff sy'n gwneud penderfyniadau yw'r Bwrdd Pensiwn - ei rôl yw cynorthwyo'r Awdurdod Gweinyddu i gydymffurfio â rheolau'r cynllun.

Mae'n ofynnol i awdurdodau gweinyddol weithredu er budd yr holl gyflogwyr, aelodau a'u dibynyddion yn y gronfa. Mae rôl yr awdurdod gweinyddu yn debyg iawn i rôl ymddiriedolwr.

Mae'r Tîm Pensiynau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gofalu am redeg y gronfa o ddydd i ddydd.

Rheolwr Pensiynau

Joanne Griffiths

Helpful information