Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi

Bydd ein modd o gadw mewn cysylltiad â chi'n dibynnu ar ba fath o aelod ydych chi. Gallwch chi gael mwy o fanylion am sut byddwn ni'n gwneud hyn yn yr adran o'r wefan sy'n berthnasol i chi.

Cofiwch gadw mewn cysylltiad â ni a chysylltu â ni os byddwch chi'n symud tŷ.

 

Cwrs Cynllunio ar gyfer Ymddeol

Mae cynllunio ar gyfer ymddeol a dewis derbyn eich buddion CPLlL yn benderfyniad fydd yn bwysig i chi yn y dyfodol. Mae'n bwysig eich bod yn cynllunio'ch ymddeoliad yn ofalus ac yn deall y dewisiadau sydd ar gael i chi fel aelod o'r CPLlL.

Nid yw staff Cronfa Bensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen) yn gallu darparu cyngor ariannol. Fodd bynnag, gall aelodau gael help i gynllunio ar gyfer eu hymddeoliad trwy fynychu cwrs cyn ymddeol Affinity Connect. Mae'r cwrs yn cwmpasu'r agweddau allweddol i gynllunio ar gyfer ymddeol gan gynnwys newidiadau i'ch ffordd o fyw a'ch anghenion incwm, budd-daliadau'r wladwriaeth, trethiant a chynllunio ystadau a'r dewisiadau y bydd angen i chi eu hystyried ar eich cyfer chi a'ch dibynyddion.

Mae ein haelodau CPLlL sydd wedi mynychu'r cwrs o'r blaen wedi dweud wrthym fod y cwrs yn hynod ddefnyddiol ac yn addysgiadol o ran eu helpu i gynllunio ar gyfer eu hymddeoliad.

Gallwch lawr lwytho taflen wybodaeth o'n gwefan a fydd yn rhoi mwy o fanylion i chi am yr agweddau sydd wedi eu cynnwys ar y cwrs.

Taflen Cwrs Affinity Connect

Dangosir rhestr o ddyddiadau a lleoliadau ar gyfer y cwrs yn y tabl isod. Nid oes rhaid eich bod yn cael cyflogi gan un o'r awdurdodau lleol i allu mynychu, gan fod y cyrsiau'n agored i holl aelodau Cronfa Bensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen).

Gallwch archebu eich lle ar y cwrs ar gyfer unrhyw un o'r dyddiadau a ddangosir drwy gwblhau'r ffurflen archebu a'i dychwelyd i Affinity Connect.

Ffurflen archebu’r cwrs 

Dyddiad

Enw’r Gweithdy

Lleoliad

Amserau

10/07/2018

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (Ymddeoliad - 1 Diwrnod)

Pont-y-pŵl

9.30 - 3.30

16/11/2018

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (Ymddeoliad - 1 Diwrnod)

Pont-y-pŵl

9.30 - 3.30

Helpful information