Agweddau sylfaenol ar bensiynau

Ffynhonnell incwm rheolaidd i fyw arno pan fyddwch chi wedi ymddeol yw pensiwn.

Pensiwn Gweithle Cymwys

O ganlyniad deddfwriaeth cofrestru awtomatig, ymhen hir a hwyr bydd rhaid i bob cyflogwr gynnig cynllun pensiwn yn y gweithle i’w gweithwyr, sef cynllun sy’n bodloni rhai safonau gofynnol. Mae’r CPLlL yn bodloni’r safonau gofynnol hyn, ac felly, mae’r cynllun pensiwn gweithle cymwys.

Ymddiriedolaeth Cynilion Cyflogaeth Genedlaethol (NEST)

NEST yw cynllun pensiwn gweithle'r Llywodraeth a sefydlwyd ar gyfer cofrestru'n awtomatig. Lle nad yw cyflogwr yn darparu mynediad at bensiwn gweithle ei hun gall ddefnyddio NEST i gyflawni ei ddyletswyddau pensiwn yn y gweithle, waeth pa mor fawr neu fach yw ei sefydliad. Gall ddefnyddio NEST ar ei ben ei hun neu ochr yn ochr â chynllun sydd ganddo eisoes ar waith

Pensiynau personol

Darperir pensiynau personol gan gwmnïau yswiriant a banciau ac maent yn boblogaidd ymhlith yr hunangyflogedig nad oes ganddynt bensiwn gweithle. Mae rhai cyflogwyr yn cynnig cynlluniau pensiwn personol i'w gweithwyr ac yn talu cyfraniadau iddo. Mae pensiynau personol yn cynnig dewis o gronfeydd buddsoddi i fuddsoddwyr ddewis ohonynt. Defnyddir y buddsoddiadau hyn i brynu pensiwn wrth ymddeol.

Pensiynau rhanddeiliaid

Cynlluniau pensiwn personol cost isel yw pensiynau rhanddeiliaid.

O ystyried y newidiadau i gynlluniau pensiwn gweithle o dan gofrestru awtomatig, mae dyfodol cynlluniau rhanddeiliaid a noddir gan gyflogwyr yn ansicr, gan y bydd angen newid llawer er mwyn cwrdd â dyletswyddau pensiwn gweithle'r cyflogwr.

Pensiynau cwmni (galwedigaethol)

Cynllun pensiwn neu bensiwn galwedigaethol preifat yw’r term arall am gynllun pensiwn gweithle. Caiff ei ddefnyddio fel arfer i ddisgrifio cynlluniau gan gyflogwyr sector preifat.

Mae cynlluniau pensiwn, p'un a ydynt yn bensiynau gwaith neu bensiynau personol, yn caniatáu i aelodau gymryd rhan o'u budd-daliadau fel cyfandaliad di-dreth pan fyddant yn ymddeol. Gall y CPLlL dalu swm arian parod di-dreth wrth ymddeol. Bydd eich cyfnod aelodaeth yn y cynllun yn penderfynu a yw hwn yn cael ei dalu'n awtomatig neu a yw'n cael ei dalu trwy ildio rhywfaint o'ch pensiwn.

Mae blwydd-dal yn trosi'ch pensiwn prynu arian yn incwm am weddill eich oes.

Mae cwmnïau yswiriant bywyd yn gwerthu blwydd-daliadau a gallwch chi ychwanegu gwahanol opsiynau a chael gwahanol fathau gan ddibynnu ar eich anghenion a'ch amgylchiadau. Mae’r CPLlL yn talu pensiynau’n syth o’r Cynllun felly ni fydd angen i chi brynu unrhyw flwydd-dal os byddwch yn ymuno â’r cynllun.

Mewn cynllun CARE defnyddir y tâl pensiynadwy ar gyfer pob blwyddyn aelodaeth, er mwyn cyfrifo swm pensiwn ar gyfer y flwyddyn benodol honno. Yna cynyddir (ail-brisir) swm y pensiwn hwnnw bob blwyddyn yn unol â chwyddiant. Yna ychwanegir y symiau pensiwn unigol hyn at ei gilydd i gyrraedd cyfanswm y pensiwn sy'n daladwy o'r cynllun.

I gael mwy o wybodaeth ewch i’r adran Sut mae cynllun CARE yn gweithio

Rydych chi'n adeiladu cronfa bensiwn drwy ddefnyddio'ch cyfraniadau chi a chyfraniadau eich cyflogwr (os yw'n cyfrannu o gwbl) yn ogystal ag elw ar fuddsoddiad (os o gwbl) a gostyngiad yn y dreth.

Pan fyddwch chi'n ymddeol gallwch chi gymryd cyfandaliad di-dreth o'ch cronfa a defnyddio'r gweddill i sicrhau incwm - fel rheol ar ffurf blwydd-dal.

Yn wahanol i CPLlL ni ellir gwarantu faint y byddwch yn ei dderbyn. Mae’r mwyafrif o gyflogwyr sector preifat yn cynnig trefniant cyfraniadau diffiniedig i’w gweithwyr

Helpful information