Eich bywyd chi - eich pensiwn chi

Mae pensiynau'n bwysig ym mhob cyfnod o'ch bywyd. Gallwch chi ddefnyddio'r dolenni isod i weld beth y dylech chi fod yn meddwl amdano wrth i'ch amgylchiadau newid.

Rwy'n ymuno â'r gweithlu

Pan fyddwch chi'n dechrau gweithio am y tro cyntaf, byddwch chi'n meddwl bod eich ymddeoliad ymhell i ffwrdd.

Mae symiau rheolaidd bach yn adeiladu dros amser

Efallai nad oes gennych chi ryw lawer o arian dros ben pan rydych chi'n ymuno â'r gweithlu am y tro cyntaf, ac efallai nad yw cynilo ar gyfer eich ymddeoliad yn uchel ar eich rhestr o flaenoriaethau.

Mae'n bosibl bod gallu ymuno â chynllun fel y Cynllun yn fantais, gan helpu i'ch rhoi ar ben y ffordd i incwm ar lefel resymol pan fyddwch chi'n ymddeol. Ond efallai na fydd y pensiwn y byddwch chi'n ei dderbyn o'r Cynllun ac o unrhyw bensiynau eraill y gallech chi fod wedi'u hadeiladu'n ddigon ar ddiwedd y dydd ichi ymddeol arno'n gyfforddus.

Os na allwch chi ei fforddio, efallai y buasai'n werth chweil cynilo ychydig yn fwy i'ch pensiwn pob tro y byddwch chi'n cael eich talu. Nid oes yn rhaid iddo fod yn swm mawr, ond bydd beth bynnag y byddwch chi'n ei roi i mewn yn adeiladu dros amser ac fe allech chi fod yn diolch i chi'ch hun nes ymlaen. Darganfod sut gallwch chi dalu mwy i mewn i'ch pensiwn.

Mae unrhyw benderfyniad i ymuno â chynllun pensiwn neu i dalu mwy i mewn yn un pwysig ac fe ddylech chi sicrhau eich bod chi'n cael cyngor ariannol priodol cyn gwneud unrhyw benderfyniadau.

Cynllunio'ch pensiwn

Fe ddylech chi ddilyn trywydd eich holl gynilion pensiwn yn ystod eich gyrfa a neilltuo amser o bryd i'w gilydd i gynllunio faint o incwm misol rydych chi'n meddwl y bydd ei angen arnoch chi pan fyddwch chi'n ymddeol. Po ieuengaf ydych chi, mwyaf anodd y bydd i gynllunio'r hyn y bydd ei angen arnoch chi o bosibl, ond ceisiwch wneud hyn a chadw llygad arno. Wrth ichi heneiddio fe fydd gennych chi well syniad o faint o bensiwn rydych chi'n meddwl y bydd ei angen arnoch chi ac os byddwch chi wedi cynllunio'n dda fe fydd yn haws ichi gyrraedd eich nod.

Get your pension together

You should keep track of all your pension savings during your career and take time every now and then to plan how much monthly income you think you will need in retirement. The younger you are the harder it will be to plan what you might need, but try to work it out and keep it under review. As you get older you will get a better idea of how much pension you think you will need and if you have planned well it will be easier to reach your goal.


Rwy'n newid swyddi

Os ydych chi'n symud i swydd newydd fe fydd gennych chi benderfyniadau pwysig i'w gwneud.

Mae'n debygol y byddwch chi'n cael y cyfle i ymuno â chynllun pensiwn cwmni arall gyda'ch cyflogwr newydd ac efallai fe gewch eich cofrestru’n awtomatig yn y cynllun hwnnw fel cofrestriad awtomatig. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n holi'r cyflogwr ynglŷn â hyn yn ystod y broses recriwtio.

Fe fydd angen ichi hefyd benderfynu a ydych chi eisiau cadw'ch buddion yn y Cynllun Pensiwn neu eu trosglwyddo i gynllun pensiwn eich cyflogwr newydd. Mae newid swyddi hefyd yn amser da i wneud yn siŵr bod eich pensiwn dal i fod ar y trywydd iawn i ymddeoliad iach.

Mae symiau rheolaidd bach yn adeiladu dros amser

Pan fyddwch chi'n symud i swydd newydd, efallai y byddwch chi am ystyried faint rydych chi'n ei gyfrannu at eich pensiwn. Os byddwch chi'n ennill mwy efallai y byddwch chi'n gallu fforddio cyfrannu mwy.

Beth bynnag rydych chi'n penderfynu ei wneud ynglŷn ag ymuno â chynllun pensiwn eich cyflogwr newydd neu drosglwyddo'r hyn sydd gennych yn y Cynllun Pensiwn, dylech wneud yn siŵr eich bod chi'n cael cyngor ariannol.


Rwy'n cefnogi fy nheulu

Gall magu teulu fod yn amser prysur. Ond mae'n bwysig nad ydych chi'n gadael i'ch pensiwn lithro.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gofalu am eich teulu

Mae eich pensiwn yn rhoi sicrwydd i chi ac i'ch teulu. Pe byddech chi'n marw pan rydych chi dal i fod yn gweithio, gellir talu cyfandaliad a phensiynau i'ch teulu.

Gallwch chi hefyd dalu mwy er mwyn i'ch teulu dderbyn cyfandaliad neu bensiynau mwy pe byddech chi'n marw tra eich bod dal yn gweithio neu ar ôl ichi ymddeol. Mae'r rhain yn fuddion gwerthfawr sy'n rhoi rhywfaint o sicrwydd i chi ac i'ch teulu pe bai'r gwaethaf yn digwydd.

 

50/50

Gyda phlant yn rhedeg o gwmpas mae'n anodd dod o hyd i amser i glymu'ch esgidiau eich hun, heb sôn am sicrhau bod eich pensiwn yn iawn. Efallai na fydd gennych lawer o arian sbâr, ond peidiwch ag anghofio'r gwahaniaeth y bydd swm bach bob wythnos yn ei wneud i'ch buddion ymddeol terfynol.

Meddyliwch am ostyngiad dros dro i'ch cyfraniadau.

Os ydych chi'n ystyried eithrio oherwydd y gost gallwch aros yn y Gronfa ond talu llai.

Mae yna opsiwn o'r enw '50 / 50 sy'n eich galluogi i dalu hanner y cyfraniad ond cronni hanner y pensiwn yn unig.

Os oes gennych fwy nag un swydd gallwch wneud y dewis hwn mewn un, pob un neu rai ohonynt.

Nid yw hyn yn effeithio ar fuddion eich goroeswr.

Bydd eich cyflogwr yn gofyn i chi wneud eich dewis yn ysgrifenedig.

Dim ond ateb tymor byr yw hwn i fod a bydd yn rhaid i chi dalu'r gyfradd cyfrannu lawn unwaith eto pan fydd yn rhaid i'ch cyflogwr eich ailgofrestru bob tair blynedd.

Os ydych i ffwrdd o'r gwaith heb dâl oherwydd salwch bydd rhaid i chi dalu'r gyfradd lawn pan fydd eich cyflog yn ailddechrau.

 

Gwneud cyfraniadau ychwanegol - mae pob tamaid yn cyfrif

Darganfod sut gallwch chi dalu mwy i mewn i'ch pensiwn.

Fe ddylech chi gael cyngor ariannol cyn penderfynu talu mwy i mewn i'ch pensiwn.


Rwy'n bwriadu ymddeol

Cynllun cynilo tymor hir yw pensiwn, felly mae'n bwysig dechrau cynllunio mor gynnar â phosibl yn eich gyrfa.

Y peth cyntaf y mae angen ichi ei wneud yw gweld a fydd gennych chi ddigon i ariannu'r math o ymddeoliad rydych chi ei eisiau.

Ystyried eich opsiynau ymddeol

Wrth ichi agosáu at oedran ymddeol, fe fyddwn ni'n anfon manylion eich opsiynau atoch chi.

Mae angen ichi wneud rhai penderfyniadau pwysig ynglŷn â sut rydych chi eisiau cymryd eich buddion. Gallwch chi gymryd y pecyn safonol; i'r mwyafrif o aelodau, pensiwn yn ogystal â chyfandaliad di-dreth awtomatig fydd hynny. Neu fe allech chi ddewis ildio rhywfaint o'ch pensiwn i gael cyfandaliad mwy. Os oes gennych chi Gyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol, fe fydd y rhain yn rhoi mwy fyth o opsiynau ichi!

Cael cyngor

Cyn ichi wneud unrhyw benderfyniadau mawr, mae'n bwysig eich bod chi'n cael cyngor ariannol. Gallwch chi hefyd gysylltu â ni i siarad am eich ymddeoliad, neu gallwch chi fynychu un o'n seminarau cyn-ymddeol sy'n rhad ac am ddim.