Treth a phensiynau

Aelodau sy'n talu i mewn

Er mwyn annog pobl i dalu i mewn i bensiwn, mae yna reolau arbennig ynglŷn â sut mae cyfraniadau a rhai buddion yn cael eu trethu.

Bydd y mwyafrif o bobl yn gallu cynilo cymaint ag y mynnant gyda gostyngiad llawn yn y dreth gan y bydd eu cynilion pensiwn yn sylweddol llai na'r lwfansau.

Mae yna lwfans blynyddol sy'n cyfyngu ar faint gall eich pensiwn gynyddu bob blwyddyn. Terfyn y mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) yn ei osod yw hwn, a gall newid bob blwyddyn.

Y terfyn ar gyfer 2020/21 yw £40,000, er mae yna rheolau arbennig i’r rheini sy’n ennill cyflogai uwch dros £220,000 y flwyddyn. Cysylltwch â gweinyddwr eich Cronfa os ydych yn credu efallai bod y lwfans blynyddol yn effeithio arnoch.

Mae yna hefyd lwfans oes sy'n cyfyngu ar y swm y gallwch chi ei gronni'n ddi-dreth ym mhob un o'ch trefniadau pensiwn pan ddaw yn amser cymryd eich buddion. Y lwfans ar gyfer 2020/21 yw £1.073 miliwn.

Gallwch chi gael mwy o wybodaeth am lwfansau treth ar gyfer y lwfans blynyddol a'r lwfans oes gan CThEM.

Pensiynwyr

Mae'n bosibl y bydd yn rhaid ichi dalu treth ar eich incwm pan fyddwch chi'n dechrau cymryd eich pensiwn.

Rydym yn didynnu'r dreth hon drwy drefniant Talu Wrth Ennill (PAYE).

Helpful information