Cwestiynau cyffredin

Gallwn ni barhau i dalu'ch pensiwn i gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU. Efallai y gallwn ni dalu trwy Wasanaeth Taliadau Rhyngwladol y byddai'n rhaid ichi dalu ffi fisol fach amdano. Mae hwn ar gael i'r mwyafrif o wledydd ond nid bob un, ac mae angen ichi gofio y bydd swm y pensiwn y byddwch chi'n ei dderbyn bob mis yn dibynnu ar y gyfradd gyfnewid bob tro y bydd yn cael ei dalu.

Os hoffech chi gael eich pensiwn wedi'i dalu i gyfrif banc dramor cysylltwch â ni i gael ffurflen.

Os ydych chi'n newid eich cyfeiriad ysgrifennwch atom ni i roi gwybod i ni bod eich manylion wedi newid. Sylwch na allwn ni dderbyn newidiadau dros y ffôn neu drwy e-bost.

Os ydych chi'n newid manylion eich banc neu'ch cymdeithas adeiladu mae'n rhaid ichi roi gwybod i ni drwy ysgrifennu atom ni. Sylwch na allwn ni gymryd newidiadau banc neu gymdeithas adeiladu dros y ffôn neu drwy e-bost.

Er y gallwn ni eich helpu i ddeall eich cod treth, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) sy'n cyfrifo swm y dreth incwm y dylech chi ei dalu ac yna'n rhoi'r cod treth i ni i'w ddefnyddio â'ch pensiwn. Fe fydd angen ichi siarad yn uniongyrchol â HMRC. Gallwch chi gysylltu â nhw ar 0845 300 0627

Fe fydd angen eich rhif Yswiriant Gwladol arnoch chi (gallwch chi ddod o hyd i hwn ar eich P60)

Mae'n bosibl y bydd angen ichi gysylltu â ni os ydych chi'n mynd yn ôl i weithio mewn Llywodraeth Leol, neu i gyflogwr lle gallech chi ddod yn aelod o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Yn y rhan fwyaf o achosion ni fydd dechrau gweithio eto'n effeithio ar eich pensiwn. Ond mae'n rhaid ichi roi gwybod i ni os ydych chi'n dechrau gweithio eto.

Mae'r adran marw ar ôl ymddeol yn manylu ar yr hyn y dylai'r sawl sy'n gofalu am eich materion ei wneud pan fyddwch chi'n marw, ac ar y buddion pellach a allai fod yn daladwy o'r Cynllun.

Helpful information