Marw ar ol ymddeol

Os byddwch chi'n marw pan rydych chi'n cael pensiwn, bydd unrhyw fuddion a fydd yn daladwy'n dibynnu ar ba bryd y gwnaethoch chi ymddeol a ph'un a oedd gennych chi unrhyw ddibynyddion pan fuoch chi farw.

Mae'n bosibl y bydd y buddion a ganlyn yn daladwy.


Cyfandaliad marwolaeth

Efallai y bydd cyfandaliad yn daladwy os byddwch chi'n marw; bydd yn dibynnu ar ba bryd y gwnaethoch chi ymddeol a sawl blwyddyn y buoch chi'n derbyn pensiwn.

Os gwnaethoch chi ymddeol cyn 1 Ebrill 2008, bydd cyfandaliad yn daladwy os byddwch chi'n marw cyn ichi fod wedi cymryd pensiwn llawn am bum mlynedd.

Os gwnaethoch chi ymddeol ar ôl 1 Ebrill 2008 neu wedi hynny, bydd cyfandaliad yn daladwy os byddwch chi'n marw cyn ichi fod wedi cymryd pensiwn llawn am ddeng mlynedd.

Os byddwch chi'n marw pan rydych chi'n 75 oed neu'n hŷn, ni ellir talu unrhyw gyfandaliad.

Please cysylltwch â ni os oes angen mwy o wybodaeth arnoch chi.


Pensiynau goroeswr

Pan fyddwch chi'n marw, mae'n bosibl y gallwn ni dalu pensiwn i'ch gŵr/gwraig neu'ch partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu rydych chi wedi'i enwebu a'ch plant dibynnol.

Caiff swm y pensiwn ei seilio ar ba mor hir roeddech chi yn y Cynllun, eich tâl pan wnaethoch chi ymddeol, ac unrhyw ddibynyddion rydych chi'n eu gadael. Bydd y pensiwn yn daladwy am oes i'ch gŵr/gwraig neu'ch partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebuhyd yn oed os ydynt yn ailbriodi.

Pwysig

Os gwnaethoch chi briodi ar ôl ichi ymddeol, mae'n bosibl na fydd eich aelodaeth gyfan yn cyfrif tuag at bensiwn i'ch gŵr neu'ch gwraig, eich partner sifil neu r bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu.

Mae swm y pensiwn goroeswr yn dibynnu ar nifer o ffactorau - cysylltwch â ni i gael y manylion sy'n berthnasol i'ch amgylchiadau chi.


Beth fydd yn digwydd pan fydda' i'n marw?

Beth ddylai'r sawl sy'n gofalu am fy materion ei wneud?

Pan fyddwch chi'n marw, mae'n bwysig bod y sawl sy'n gofalu am eich materion yn rhoi gwybod i ni cyn gynted â phosibl. Yna gallwn ni roi'r gorau i dalu'ch pensiwn a rhoi unrhyw bensiynau newydd sy'n daladwy ar waith. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau nad ydym yn gordalu ac yn gorfod hawlio arian yn ôl.

Os byddwch chi'n marw, bydd gofyn i'r sawl sy'n gofalu am eich materion roi'r wybodaeth a ganlyn i ni:

  • Eich enw, eich cyfeiriad a'r dyddiad y buoch farw
  • Eich cyfeirnod cyflogres a'ch rhif Yswiriant Gwladol; mae'r rhain i'w cael ar slip cyflog diweddar neu'ch P60
  • Enw a chyfeiriad eich perthynas agosaf
  • Enw a chyfeiriad y sawl sy'n gofalu am eich materion os nad eich perthynas agosaf ydyw

Gall gysylltu â ni i ddarparu'r wybodaeth.


Pwy fydd yn cael fy muddion?

Cyfandaliad grant marwolaeth

Gallwch chi lenwi'r ffurflen enwebu buddiolwr ar gyfer grant marwolaethi roi gwybod i ni am eich dymuniadau.  Gallwch ddod o hyd ffurflen hon yn y "gwybodaeth ddefnyddiol".

Pensiynau goroeswr

Mae pensiynau goroeswr yn daladwy i'ch gŵr/gwraig neu'ch partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu.

Os hoffech chi i'ch buddion gael eu talu i bartner sy'n cyd-fyw â chi fe fydd angen iddynt fodloni rhai amodau penodol a bydd angen ichi lenwi ffurflen enwebu partner sy'n cyd-fyw â chi.  Gallwch ddod o hyd ffurflen hon yn y "gwybodaeth ddefnyddiol".

Pensiynau Plant

Mae pensiynau plant yn daladwy i unrhyw blant dibynnol cymwys sydd gennych chi o bosibl pan fyddwch chi'n marw.

Contact us cysylltwch â ni os ydych chi eisiau gwybod mwy..

Helpful information