Aelodaeth a chyfraniadau

I gael gwybod sut mae'ch buddion yn cael eu cyfrifo pan rydych chi'n ymddeol, gwelwch yr adran ar " sut mae fy muddion yn cael eu cyfrifo?".

Faint y mae'n costio?

Mae faint y mae'n costio'n dibynnu ar faint rydych chi'n cael eich talu, ond fe fydd rhwng 5.5% a 12.5% o'ch tâl.

Bydd eich cyfradd yn dibynnu ar ba fand tâl rydych chi ynddo.

Bydd y gost go iawn i chi'n llai gan nad ydych chi'n talu treth ar y swm rydych chi'n ei dalu i mewn i'ch pensiwn. Mae'n bosibl y byddwch chi hefyd yn talu Yswiriant Gwladol ar gyfradd is.

Os ydych chi’n gweithio’n rhan amser byddwch yn talu cyfraniadau yn unol â’ch tâl gwirioneddol yn unig

 

Enghraifft

Mae Alex yn gweithio’n llawn amser ac mae'n cael cyflog o £20,000 y flwyddyn; mae hyn yn golygu mai band 2 y mae ynddo, felly fe fydd yn talu 5.8% o £20,000.

Daw hyn i £96 y mis, ond bydd y gost go iawn iddo ef yn llai na £77 ar ôl arbedion treth ac Yswiriant Gwladol.

Pe bai’n gweithio’n rhan-amser (hanner yr oriau) byddai’n talu 5.5% yn unig ar ei gyflog o £10,000.

Cyfraddau cyfrannu

Beth ydw i'n ei dalu?

Mae'ch cyfradd gyfrannu'n dibynnu ar faint rydych chi'n cael eich talu, ond fe fydd rhwng 5.5% a 12.5% o'ch cyflog pensiynadwy. Mae'r gyfradd rydych chi'n ei thalu'n dibynnu ar ba fand tâl rydych chi ynddo.

Os ydych chi'n gweithio’n rhan-amser neu amser tymor, caiff eich cyfradd ei seilio ar y tâl am eich swydd fel be bai'n un amser llawn, er mai dim ond ar y tâl go iawn rydych chi'n ei ennill rydych chi'n talu cyfraniadau.

Dyma'r bandiau tâl sydd ar waith o fis Ebrill 2021:

Band tâl

Os dyma yw eich tâl blynyddol:

Byddwch chi'n talu cyfradd gyfrannu o:

1

Hyd at £14,600

5.5%                 2.75%

2

Mwy na £14,601 a hyd at £22,900

5.8%                 2.9%

3

Mwy na £22,901 a hyd at £37,200

6.5%                  3.25%

4

Mwy na £37,201 a hyd at £47,100

6.8%                  3.4%

5

Mwy na £47,101 a hyd at £65,900

8.5%                  4.25%

6

Mwy na £65,901 a hyd at £93,400

9.9%                  4.95%

7

Mwy na £93,401 a hyd at £110,000

10.5%                 5.25%

8

Mwy na £110,001 a hyd at £165,000

11.4%                  5.7%

9

Mwy na £165,001

12.5%                  6.25%

Caiff ystodau'r bandiau tâl eu cynyddu bob mis Ebrill yn unol â chostau byw.


Sut galla' i gynyddu fy muddion?

Gallwch chi dalu mwy i ychwanegu at eich buddion ymddeol.

Mae yna ddwy ffordd y gallwch chi gynyddu'ch buddion yn y Cynllun.

  • Prynu pensiwn ychwanegol
  • Talu Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (AVCs)

Cofiwch eich bod chi'n cael gostyngiad yn y dreth ar gyfraniadau ychwanegol, sy'n lleihau'r gost go iawn i chi.

Mae yna gyfyngiadau ar swm y cyfraniadau ychwanegol y cewch eu talu. I gael gwybod mwy, cysylltwch â ni.

 

Prynu pensiwn ychwanegol

Gallwch chi brynu mwy o bensiwn hyd at uchafswm o £7026

Caiff y pensiwn ychwanegol rydych chi'n ei brynu ei dalu'r un ffordd â'ch pensiwn ymddeol

Faint y mae'n costio?

Bydd y gost i chi'n dibynnu ar nifer o ffactorau.

Dyma rai enghreifftiau cyffredinol, ond fe allwch hefyd ddefnyddio'r gyfrifiannell ar-lein a ddatblygwyd gan y Gymdeithas Llywodraeth Leol (LGA) i gael syniad o faint y gallai prynu pensiwn ychwanegol ei gostio i chi. Gellir cyrchu hwn trwy'r ddolen ganlynol:I gael gwybod mwy 

Cyfrifo Pensiwn Ychwanegol CLlL 

Efallai y bydd awdurdod gweinyddu eich cronfa bensiwn yn ei gwneud yn ofynnol i adroddiad meddygol boddhaol gael ei gyflwyno, ar eich cost chi, cyn derbyn eich cais. Os yw hyn yn wir fe'ch hysbysir o'r broses i'w dilyn ar ôl cyflwyno'ch cais i dalu pensiwn ychwanegol.

I gael gwybod mwy cysylltwch â ni

Talu Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (AVCs)

Gallwch chi dalu mwy o gyfraniadau i'n cynlluniau AVC (neu gynlluniau AVC "mewnol" i roi enw arall arnynt).

Byddwch chi'n dewis faint i'w dalu mewn AVCs a sut maent yn cael eu buddsoddi. Fe ddaw yr arian yn syth o'ch tâl, gan fynd i'r darparwr AVC a fydd yn ei fuddsoddi ar eich rhan.

Beth fydd yn digwydd pan fydda' i'n ymddeol?

Gallwch chi naill ai defnyddio'ch AVCs i gymryd cyfandaliad o'r gronfa pan fyddwch chi'n ymddeol, neu gallwch chi brynu blwydd-dâl.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn prynu AVCs, cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am ein darparwyr AVC. Neu, fe allwch fynd i wefan/nau AVC llywodraeth leol drwy ddewis y dolenni allanol yn yr .

 

Prynu buddion goroeswr ar gyfer partner sy'n cyd-fyw â chi

Dim ond aelodaeth yn y Cynllun o 6 Ebrill 1988 a ddefnyddir i ddarparu buddion goroeswr ar gyfer partner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu.

Os ydych chi wedi enwebu'ch partner i dderbyn buddion o'r cynllun, mae'n bosibl talu cyfraniadau buddion goroeswr ychwanegol (ASBC) i estyn y pensiwn ar ei gyfer i gynnwys cyfnodau o'ch aelodaeth cyn 6 Ebrill 1988.

Os byddwch chi'n penderfynu gwneud hyn, fe fyddwch chi'n rhoi mwy o sicrwydd i'ch partner. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn talu ASBC, cysylltwch â ni.

Sylwch

O dan reoliadau blaenorol bu gwahanol ffyrdd i brynu aelodaeth neu bensiwn ychwanegol. Efallai bod gennych un o'r trefniadau hyn ar waith a bydd hyn yn cael ei anrhydeddu. Mae'r opsiynau blaenorol hyn bellach wedi cau ac ni allwn dderbyn unrhyw geisiadau newydd. Fodd bynnag, o 1 Ebrill 2014 mae modd newydd i brynu pensiwn ychwanegol a manylir ar hyn isod.

Cael gwybod am ffyrdd eraill o roi hwb i'ch pensiwn.


Enghraifft o'r gost i brynu pensiwn ychwanegol

Enghraifft 1

Mae Kyle yn 25 oed ac mae eisiau prynu pensiwn blynyddol ychwanegol o £1,000 iddo'i hun.

Mae eisiau talu'r cyfraniadau ychwanegol y buasai'n rhaid iddo eu gwneud dros 20 mlynedd.

Bydd prynu pensiwn blynyddol ychwanegol o £1,000 yn costio £40.50 y mis am yr 20 mlynedd nesaf (cyfanswm o £9,700).

Enghraifft 2

Mae Marion yn 47 oed ac mae eisiau prynu pensiwn blynyddol ychwanegol o £750 iddi ei hun.

Mae hi eisiau talu am hyn dros 10 mlynedd.

Buasai prynu pensiwn blynyddol ychwanegol o £750 yn costio £90.75 y mis am y 10 mlynedd nesaf (cyfanswm o £10,890).


Beth os ydw i'n gweithio rhan-amser?

O 1 Ebrill 2014 dim ond ar y tâl rydych chi'n ei ennill y byddwch chi'n talu cyfraniadau. Bob mis Ebrill, bydd eich cyflogwr yn penderfynu ar eich cyfradd briodol o gyfraniadau ar gyfer pob cyflogaeth trwy baru eich gwir dâl pensiynadwy â'r band priodol yn y tabl cyfraniadau.

Enghraifft                                                                                                                      

Mae Kate yn gweithio rhan-amser. Mae hi'n gweithio hanner oriau cydweithiwr amser llawn.

Pe bai hi’n gweithio’n llawn amser byddai hi’n ennill £18,000 y flwyddyn. Gan mai hanner yr amser hwn mae hi’n gweithio ei chyflog gwirioneddol yw £9000 felly mae hi’n syrthio i fand 1. Mae hyn yn golygu mai 5.5% yw ei chyfraniad.

Gweler " sut mae fy muddion yn cael eu cyfrifo?" i gael mwy o fanylion am sut mae'ch buddion yn cael eu cyfrifo pan rydych chi'n ymddeol os ydych chi'n gweithio rhan-amser neu amser tymor.


Beth os ydw i'n absennol o'r gwaith?

Mae yna sawl rheswm pam y gallech chi fod yn absennol o'r gwaith, a gall pob un ohonynt effeithio'n wahanol ar eich buddion pensiwn. Yn eu plith mae:

  • Absenoldeb am resymau teuluol (absenoldeb mamolaeth, absenoldeb tadolaeth neu absenoldeb mabwysiadu)
  • Absenoldeb salwch
  • Absenoldeb y Lluoedd Wrth Gefn
  • Caniatâd awdurdodedig i fod yn absennol
  • Mynd ar streic
  • Gwasanaeth rheithgor

cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.


Trosglwyddo buddion

Mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu trosglwyddo pensiwn i mewn i'r Cynllun o'ch cynlluniau neu drefniadau pensiwn blaenorol, gan gynnwys cynlluniau Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus eraill.

Os ydych chi eisiau trosglwyddo pensiwn i mewn i'r Cynllun, fe ddylech chi lenwi'r ffurflen trosglwyddo y gallwch ddod o hyd o dan yr adran "Gwybodaeth ddefnyddiol

  • Byddwn ni'n rhoi amcangyfrif ichi o'r hyn y buasai'r buddion sy'n cael eu trosglwyddo'n ei brynu ichi yn y Cynllun Pensiwn.
  • Yna gallwch chi benderfynu a ydych chi eisiau bwrw ymlaen â'r trosglwyddo ai peidio.

Dim ond 12 mis ar ôl ymuno â'r Cynllun sydd gennych chi i drosglwyddo pensiwn blaenorol i mewn i'r Cynllun.

Mae penderfynu a ydych chi eisiau trosglwyddo pensiwn blaenorol ai peidio'n benderfyniad pwysig.

Fe ddylech chi gael cyngor ariannol annibynnol cyn penderfynu a fyddwch chi'n trosglwyddo hawliau pensiwn i mewn i'r Cynllun ai peidio.