Buddion teuluoedd

Os byddwch chi'n marw pan rydych chi'n dal i fod yn gweithio, mae'r Cynllun yn sicrhau bod yna gymorth i'ch teulu.

Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, gall ddarparu:

Caiff y buddion eu seilio ar eich tâl ar y pryd a, lle bo'n briodol, ar yr aelodaeth y buasech chi wedi'i hadeiladu nes ichi gyrraedd eich oed pensiwn arferol.


Cyfandaliad marwolaeth

Mae cyfandaliad marwolaeth sydd deirgwaith eich tâl yn daladwy.

Gallwch chi lenwi'r ffurflen enwebu buddiolwr ar gyfer taliad marwolaeth i roi gwybod i ni am eich dymuniadau.  Gweler y Dogfennau Perthnasol yn yr adran “Gwybodaeth Ddefnyddiol"). 


Pensiynau goroeswr

Pan fyddwch chi'n marw, mae'n bosibl y gallwn ni dalu pensiwn i'ch gŵr/gwraig neu'ch partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu a'ch plant dibynnol.

Swm y pensiwn goroeswr os byddwch chi'n marw pan rydych chi'n dal i fod yn gweithio:

  • I'ch gŵr neu'ch gwraig, eich partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu
  • I'ch plant dibynnol

Os hoffech chi i'ch buddion gael eu talu i bartner sy'n cyd-fyw â chi fe fydd angen iddynt fodloni rhai meini prawf penodol ac mae'n rhaid ichi fod wedi llenwi ffurflen enwebu. Gwelwch pwy fydd yn cael fy muddion i gael gwybod mwy.

Cyfrifo swm pensiwn goroeswr

I'ch gŵr neu'ch gwraig, eich partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu

1/160 o’ch cyflog pensiynadwy wedi ei luosi â chyfanswm yr aelodaeth y byddech wedi ei adeiladu hyd at eich oed pensiwn arferol

Sylwch

Dim ond eich aelodaeth o 6 Ebrill 1988 a ddefnyddir ar gyfer partneriaid sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'u henwebu, er bod gennych chi opsiwn i dalu cyfraniadau buddion goroeswr ychwanegol (ASBCs) i estyn y buddion i gynnwys cyfnodau cynharach o aelodaeth o'r Cynllun.

I’ch plant dibynnol

Pensiwn i un plentyn, pan mae pensiwn hefyd yn cael ei dalu i'ch gŵr, eich gwraig, eich partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu

Pensiwn i un plentyn, pan nad oes pensiwn yn cael ei dalu i'ch gŵr, eich gwraig, eich partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu

Pensiwn i 2 neu fwy o blant, pan mae pensiwn hefyd yn cael ei dalu i'ch gŵr, eich gwraig, eich partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu

Pensiwn i 2 neu fwy o blant, pan nad oes pensiwn yn cael ei dalu i'ch gŵr, eich gwraig, eich partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu

Pwysig

Mae'ch aelodaeth wedi'i seilio ar eich aelodaeth ar ddyddiad eich marwolaeth yn ogystal â'r aelodaeth gyfan y buasech chi wedi'i hadeiladu nes ichi ddod yn 65 oed, pe baech wedi goroesi ac aros yn y cynllun tan hynny.

Os oes yna fwy nag un plentyn dibynnol, byddant yn rhannu'r pensiwn yn gyfartal


Pwy fydd yn cael fy muddion?

Cyfandaliad marwolaeth

Y ni sy'n penderfynu'n derfynol pwy i dalu'r cyfandaliad iddo. Fel rheol, fe fyddwn ni'n talu hwn i'r sawl rydych chi wedi gofyn i ni ei dalu.

Gallwch chi lenwi'r ffurflen enwebu buddiolwr ar gyfer taliad marwolaeth i roi gwybod i ni am eich dymuniadau.  Gallwch ddod o hyd ffurflen hon o dan yr adran "Gwybodaeth ddefnyddiol”,

Pensiynau goroeswr

Mae pensiynau goroeswr yn daladwy i’ch gŵr/gwraig neu eich partner sifil/partner sy’n cyd-fyw â chi.

Os hoffech chi i'ch buddion gael eu talu i bartner sy'n cyd-fyw â chi fe fydd angen iddynt fodloni rhai meini prawf penodol fel a ganlyn:

  • Roeddech chi a'ch partner sy'n cyd-fyw â chi, yn rhydd i briodi'ch gilydd neu ymrwymo i bartneriaeth sifil, a
  • Rydych chi a'ch partner sy'n cyd-fyw wedi bod yn byw gyda'ch gilydd fel petaech yn ŵr a gwraig, neu'n bartneriaid sifil, a
  • nid ydych chi na'ch partner sy'n cyd-fyw â chi wedi bod yn byw gyda rhywun arall fel petaech yn ŵr a gwraig neu'n bartneriaid sifil, a
  • naill ai mae'ch partner sy'n cyd-fyw â chi yn ddibynnol yn ariannol arnoch chi neu rydych chi'n gyd-ddibynnol yn ariannol ar eich gilydd.

Rhaid bodloni’r cyfan o’r uchod am gyfnod parhaus o 2 flynedd o leiaf cyn eich marwolaeth.

Mae pensiynau plant yn daladwy i unrhyw blant dibynnol cymwys sydd gennych fan fyddwch chi’n marw neu, sy’n cael eu geni hyd at flwyddyn wedi hynny.

Cysylltwch â ni os ydych chi eisiau gwybod mwy.

Helpful information