Contractio Allan

Diwedd Contractio Allan

Cefndir

Ers 6 Ebrill 1978, mae aelodau’r CPLlL wedi bod yn talu cyfradd is o gyfraniad yswiriant gwladol yn rhinwedd cael eu “contractio allan” o'r Cynllun Pensiwn sy'n Gysylltiedig ag Enillion y Wladwriaeth (SERPS) - a elwir yn fwy diweddar yn Ail Bensiwn y Wladwriaeth neu S2P.

Mae hyn yn golygu, yn lle talu cyfraniadau yswiriant gwladol llawn a chael pensiwn sylfaenol y wladwriaeth ac ail bensiwn y wladwriaeth, mae aelodau CPLlL yn talu cyfradd is ond yn cael pensiwn sylfaenol y wladwriaeth yn unig.

Fodd bynnag; Mae'r llywodraeth bellach wedi penderfynu newid y ffordd mae pensiynau'r wladwriaeth yn cael eu hennill. O 6 Ebrill 2016 bydd un pensiwn cyfradd unffurf i bawb. Er i gael y swm llawn byddai'n rhaid i chi dalu'r yswiriant gwladol llawn am gryn amser. Am fanylion gweler y ddolen i wefan pensiwn y wladwriaeth.

Symud Ymlaen

O ganlyniad i'r newid hwn i bensiwn y wladwriaeth, cyhoeddodd y llywodraeth ei bod yn terfynu'r opsiwn i gontractio cynlluniau pensiwn  allan o gynllun pensiwn y wladwriaeth. Mae hyn yn golygu, o 6 Ebrill 2016, bod aelodau’r CPLlL wedi bod yn talu cyfradd lawn y cyfraniadau yswiriant gwladol. Bydd y swm ychwanegol y mae'n rhaid i chi ei dalu yn dibynnu ar eich cyflog.

Mae'n bwysig eich bod yn deall faint o bensiwn y wladwriaeth y byddwch yn ei dderbyn a phryd y byddwch yn ei dderbyn.


Mae'n bwysig eich bod yn deall faint o bensiwn y wladwriaeth y byddwch yn ei dderbyn a phryd y byddwch yn ei dderbyn. Edrychwch ar wefan y llywodraeth a defnyddio'r ddolen ganlynol: https://www.gov.uk/state-pension/overview