Gadael

Os ydych chi wedi gadael Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ac yn ymuno â chynllun arall efallai yr hoffech ystyried trosglwyddo eich buddion CPLlL iddo. Gallwch hyd yn oed drosglwyddo'ch pensiwn CPLlL i gynllun pensiwn tramor ar yr amod ei fod yn cwrdd ag amodau penodol a bennir gan Gyllid a Thollau EM.

Rhaid gwneud opsiwn i drosglwyddo eich budd-daliadau (ac eithrio AVC) o leiaf 12 mis cyn eich oedran pensiwn arferol.

Os gwneir taliad trosglwyddo llawn ni fydd gennych hawl i unrhyw fuddion pellach gan y CPLlL i chi'ch hun neu i'ch priod, partner sifil cofrestredig neu, yn amodol ar rhai amodau cymhwyso, eich partner cymwys sy'n cyd-fyw gyda chi, neu eich plant cymwys.

I gael gwybodaeth bellach ynglŷn â throsglwyddo ewch i’r wefan genedlaethol ar gyfer aelodau’r CPLlL yng Nghymru a Lloegr <https://www.lgpsmember.org/tol/thinking-leaving-tvout.php>

 

Alla' i optio allan o'r Cynllun?

Er bod aelodaeth o'r Cynllun yn awtomatig mewn llawer o achosion, nid yw'n orfodol – hyd yn oed os byddwch yn ymuno drwy gofrestriad awtomatig. Gallwch ganslo’ch aelodaeth unrhyw bryd. Gelwir hyn yn 'optio allan'.

 

Sylwer

Dylech wybod, dan rhai amgylchiadau, efallai y bydd rhaid i’ch cyflogwr eich cofrestru yn y CPLlL nes ymlaen, a hynny yn ôl y gyfraith, er eich bod wedi dewis peidio â bod yn rhan o’r Cynllun.

 

Pwysig

Heblaw am y prif fuddion ymddeol, fe fydd yna bethau eraill na fyddwch chi'n gallu manteisio arnynt, fel cael eich diogelu os byddwch chi'n dod yn sâl. Efallai yr hoffech chi gael cyngor ariannol annibynnol cyn  optio allan. Gallwch ddod o hyd i fanylion am gyngor ariannol annibynnol ar y dudalen dolenni defnyddiol.

Gadael cyn ichi ymddeol

Os byddwch chi'n gadael y Cynllun cyn ichi ymddeol, gallwch chi ddewis beth i'w wneud â'ch buddion yn y Cynllun Pensiwn.

Mae'ch dewisiadau'n dibynnu ar ba mor hir rydych chi wedi bod yn

Llai na 2 flynedd (a heb drosglwyddo hawliau pensiwn i mewn i'r Cynllun o rywle arall)

2 flynedd neu fwy (neu wedi trosglwyddo hawliau pensiwn i'r Cynllun o gynllun pensiwn arall)

 • Llai na 2 flynedd (a heb drosglwyddo hawliau pensiwn i mewn i'r Cynllun o rywle arall) <https://www.gwentpensionfund.co.uk/greater-gwent-torfaen-pension-fund/paying-in/leaving/>

  2 flynedd neu fwy (neu wedi trosglwyddo hawliau pensiwn i'r Cynllun o gynllun pensiwn arall) <https://www.gwentpensionfund.co.uk/greater-gwent-torfaen-pension-fund/paying-in/leaving/>

  Llai na 2 flynedd (a heb drosglwyddo hawliau pensiwn i mewn i'r Cynllun o rywle arall) <https://www.gwentpensionfund.co.uk/greater-gwent-torfaen-pension-fund/paying-in/leaving/>

  2 flynedd neu fwy (neu wedi trosglwyddo hawliau pensiwn i'r Cynllun o gynllun pensiwn arall) <https://www.gwentpensionfund.co.uk/greater-gwent-torfaen-pension-fund/paying-in/leaving/>

  allwch chi ddewis cadw'ch buddion yn y Cynllun - buddion gohiriedig yw'r enw ar y rhain, a byddant yn cynyddu bob blwyddyn yn unol â chostau byw.
 • Mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu trosglwyddo'ch buddion i drefniant pensiwn newydd.

Mwy nag un swydd

Os ydych chi'n aelod ar gyfer mwy nag un swydd, ac yn gadael un ohonynt, gallwch chi unwaith eto ddewis rhwng ad-daliad, neu fuddion gohiriedig (gan ddibynnu ar ba mor hir rydych chi wedi bod yn aelod). Neu gallwch chi drosglwyddo'r aelodaeth i gyfrif yn y swydd arall.


Trosglwyddo’ch pensiwn allan

Gallwch chi drosglwyddo'ch pensiwn i gynllun pensiwn arall cyn belled â bod y cynllun newydd yn un sy’n cael ei gymeradwyo gan CThEM ac yn fodlon ichi ei drosglwyddo.

Os ydych chi eisiau trosglwyddo'ch pensiwn, fe ddylech chi ddweud wrth eich cynllun newydd bod gennych chi fuddion yn y Cynllun Pensiwn.

 • Byddant yn cysylltu â ni i gael gwybod beth yw'r gwerth i'w drosglwyddo, ac yn rhoi gwybod ichi beth yw gwerth y buddion yn eu cynllun nhw.
 • Yna, bydd eich cynllun pensiwn neu'ch cyflogwr newydd yn gweithio gyda chi er mwyn ichi benderfynu a ydych chi eisiau bwrw ymlaen â'r trosglwyddo ai peidio.
 • Os byddwch chi'n penderfynu'ch bod chi eisiau bwrw ymlaen â'r trosglwyddo, byddant yn gofyn i ni dalu'r swm sydd i'w drosglwyddo i'ch cynllun pensiwn newydd.
 • Efallai y bydd cyfyngiadau amser. Holwch i’ch cynllun newydd cyn gynted ag y byddwch yn ymuno.

Mae penderfynu a ydych chi eisiau trosglwyddo'ch buddion ai peidio'n benderfyniad pwysig. Efallai yr hoffech chi gael cyngor ariannol annibynnol.


Ad-daliadau

Mae'n rhaid ichi fod ag aelodaeth o lai na 2 flynedd yn y Cynllun i gael ad-daliad o'ch cyfraniadau, ac mae'n rhaid ichi beidio â bod wedi trosglwyddo buddion o gynllun pensiwn arall.

Dim ond eich cyfraniadau eich hun y gellir eu had-dalu; ni ellir ad-dalu'r rheiny y mae'ch cyflogwr wedi'u talu. Fe fydd yna ddidyniadau i gyfrif am dreth ac Yswiriant Gwladol.


Buddion gohiriedig

Cadw eich buddion yn y Cynllun Pensiwn

Caiff eich pensiwn ei gyfrifo pan fyddwch chi'n gadael y Cynllun, ar sail swm yr aelodaeth rydych chi wedi'i hadeiladu a'ch tâl pan fyddwch chi'n gadael, yn yr un modd ag y maent yn cael eu cyfrifo ar gyfer ymddeol.

Yna, caiff ei gadw yn y Cynllun lle bydd ei werth yn cynyddu bob blwyddyn yn unol â chostau byw, nes ei fod yn cael ei dalu.

Cael gwybod mwy

Gallwch chi ddarllen mwy am yr hyn sy'n digwydd i'ch buddion os byddwch chi'n eu cadw yn y Cynllun yn adran y wefan hon ar wedi rhoi'r gorau i dalu i mewn.


Optio allan

Os ydych chi eisiau canslo'ch aelodaeth, cewch optio allan o ddechrau eich cyfnod tâl nesaf.

Ystyried gostwng eich cyfraniadau dros

Os ydych chi’n ystyried optio allan oherwydd y gost, gallwch aros yn y Gronfa a thalu llai.

Mae yna opsiwn a elwir yn 50/50 sy’n caniatáu i chi dalu hanner y cyfraniad ac adeiladu hanner y pensiwn yn unig.  Os oes gennych fwy nag un swydd gallwch ddewis gwneud hyn mewn un, neu rhai ohonynt.

Nid yw hyn yn effeithio ar fuddion eich goroeswyr.

Bydd eich cyflogwr yn gofyn i chi fynegi eich dewis yn ysgrifenedig.

Ateb tymor byw yw hwn i fod a bydd yn rhaid i chi dalu'r gyfradd cyfrannu lawn unwaith eto pan fydd rhaid i'ch cyflogwr eich ailgofrestru bob tair blynedd. Os ydych i ffwrdd o'r gwaith heb dâl oherwydd salwch bydd rhaid i chi dalu'r gyfradd lawn pan fydd eich cyflog yn ailddechrau.

Sut ydw i'n optio allan?

Os ydych chi am optio allan gallwch wneud hynny ar unrhyw adeg. Bydd angen i chi lenwi'r ffurflen optio allan (gweler Dogfennau Cysylltiedig yn yr adran Gwybodaeth Ddefnyddiol) a’i dychwelyd ar unwaith at eich cyflogwr fel y gall gwblhau’r camau angenrheidiol i’ch tynnu o’r Cynllun, a, lle bo hynny’n briodol, trefnu i chi dderbyn ad-daliad o’r cyfraniadau pensiwn yr ydych wedi eu talu i mewn i’r Cynllun. Gallwch ofyn i’ch cyflogwr ganslo’ch aelodaeth unrhyw adeg yn dilyn eich cais. Neu, byddant yn ei ganslo o ddechrau’r cyfnod talu nesaf. Sylwer, ni ellir derbyn unrhyw ffurflen optio allan a gafodd ei llenwi cyn i chi ddechrau eich cyfnod cyflogaeth a bydd angen i chi wneud dewis pellach ar ddyddiad cychwyn eich cyflogaeth neu wedi hynny os ydych yn dymuno optio allan.

Pwysig

Os ydych wedi ymuno â'r CPLlL ar ddechrau eich cyflogaeth neu o ganlyniad i gael eich cofrestru neu'ch ailgofrestru'n awtomatig yna mae'n rhaid i chi gadarnhau eich dymuniadau i'ch cyflogwr, a hynny cyn pen tri mis o ddyddiad ymuno â'r Cynllun er mwyn dychwelyd eich cyfraniadau a gellir eich trin fel rhywun na fu erioed yn aelod.

Mae optio allan o'r CPLlL yn benderfyniad mawr gan y byddwch yn ildio incwm gwarantedig ar gyfer eich ymddeoliad yn ogystal â buddion eraill fel yswiriant bywyd gwerthfawr tra eich bod chi'n gweithio. Os dewiswch optio allan byddwch hefyd yn ildio arbedion ychwanegol yr ydym ni a'r Llywodraeth yn eu darparu i'ch helpu i gynilo. Os ydych chi'n ystyried optio allan rydym yn argymell eich bod chi'n siarad ag Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol (IFA) cyn dod i benderfyniad. Gallwch ddod o hyd i fanylion ar gyngor ariannol annibynnol ar y dudalen dolenni defnyddiol.