Sut y mae'r cynllun CARE yn gweithio

O’r 1af o Ebrill 2014 daeth y CPLlL yn gynllun Cyfartaledd Cyflog Gyrfa wedi’i Adbrisio (neu gynllun CARE).  Mae cynllun CARE yn cyfrifo pensiwn drwy ddefnyddio’r fformiwla:

Pensiwn = Cyfradd Croniadau x Cyflog Pensiynadwy

Yn y cynllun CARE, y cyflog pensiynadwy ar ddiwedd bob blwyddyn aelodaeth sy'n cael ei ddefnyddio i gyfrifo swm y pensiwn am y flwyddyn honno. Bydd y swm hwnnw’n cael ei ailbrisio bob blwyddyn yn unol â chwyddiant (dylid cofio, er y gellir disgwyl i'ch pensiwn CARE gynyddu bob blwyddyn, gallai swm y pensiwn leihau pe bai chwyddiant negyddol). Bydd y symiau pensiwn unigol hyn yn cael eu hadio at ei gilydd i greu'r cyfanswm sy'n daladwy o'r cynllun.

Efallai bydd y diagram hwn yn help i esbonio'r sefyllfa.