Ymddeol

Gallwch chi edrych ymlaen at bensiwn sy'n cynyddu bob blwyddyn yn unol â chostau byw, a hynny am weddill eich oes.

Mae'n bosibl ymddeol a chymryd eich buddion pan rydych chi mor ifanc â 55 oed, hyd at eich oed pensiwn arferol a thu hwnt, hyd yn oed. Os yw eich iechyd yn wael, nid oes unrhyw derfyn oedran o gwbl.

I fod â hawl i fuddion, mae'n rhaid ichi fod wedi bod yn aelod am o leiaf 3 mis, neu fod wedi trosglwyddo hawliau pensiwn eraill i mewn i'r Cynllun.

Gallwch chi hyd yn oed symud yn raddol i ymddeoliad - cael gwybod mwy am ymddeoliad hyblyg.

Pryd alla' i ymddeol?

Mae eich oed pensiwn arferol yn gysylltiedig â’ch Oed Pensiwn y Wladwriaeth (o  leiaf 65 oed) Eich oed pensiwn arferol yw’r oedran y gallwch ymddeol a derbyn eich pensiwn llawn.

Gallwch weld eich oed pensiwn arferol drwy fynd i Oed Pensiwn y Wladwriaeth ar www.gov.uk/calculate-state-pension.

Mae rheolau arbennig sy'n ymwneud â phob math o ymddeoliad, ac mae'r adran hon yn edrych ar y gwahanol opsiynau ymddeol.

Opsiynau ymddeol

Bydd y pensiwn y byddwch chi'n ei dderbyn yn cynnwys unrhyw bensiwn ychwanegol rydych chi wedi'i brynu.


Sut mae fy muddion yn cael eu cyfrifo?

Cyfrifir unrhyw bensiwn sydd wedi cronni yn y cynllun o 1 Ebrill 2014 ar sail cynllun CARE (Career Average Revalue Earnings). Ewch i 'Sut mae cynllun CARE yn gweithio' i ganfod mwy.

Defnyddir eich tâl terfynol a'ch aelodaeth i gyfrifo'ch buddion..

Beth os ydw i'n gweithio rhan-amser neu amser tymor?

Os ydych chi'n gweithio rhan-amser neu yn ystod y tymor, eich cyflog a ddefnyddir i gyfrifo’ch buddion am aelodaeth cyn 1 Ebrill 2014 bydd eich cyfradd cyfwerth â llawn amser. Caiff eich aelodaeth ei seilio ar yr oriau go iawn rydych chi'n eu gweithio. I AELODAU SY’N YMUNO AR 1 Ebrill 2014 neu wedi hynny, bydd eich cyfrif pensiwn yn seiliedig ar y cyflog gwirioneddol y tynnwyd eich cyfraniadau pensiwn ohono.

 Enghraifft o sut y cyfrifir buddion rhywun sy’n gweithio’n rhan amser

Enghraifft o sut y cyfrifir fy muddion

Mae Bob yn ennill £20,000 y flwyddyn ym mis Ebrill 2014.

Mae Bob wedi adeiladu aelodaeth o 20 mlynedd cyn 1 Ebrill 2014, a bydd yn adeiladu aelodaeth o 6 mlynedd arall yn y Cynllun cyn iddo ymddeol.

Aelodaeth o 1 Ebrill 2014:

Mae'r uchod yn seiliedig ar ailbrisio gwirioneddol ar gyfer blynyddoedd ariannol 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 a 2018/19. Tybir y bydd ei gyflog yn cynyddu 2% bob blwyddyn a bydd costau byw yn codi 2.5% bob blwyddyn o 2019/20

Felly y pensiwn o’r cyfnod o 1 Ebrill 2014 tan 1 Ebrill 2020 yw £2,694.88 y flwyddyn.

Aelodaeth rhwng 1 Ebrill 2008 a 31 Mawrth 2014:

Aelodaeth cyn 1 Ebrill 2008:

Cyfandaliad = £15,000

Gall Bob hefyd ddewis ildio rhywfaint o'i bensiwn i gael cyfandaliad mwy fyth.

Enghraifft o sut mae fy muddion yn cael eu cyfrifo os ydw i'n gweithio rhan-amser

Mae Sue y gweithio rhan-amser ac yn ennill £10,000 y flwyddyn ym mis Ebrill 2014 a chyflog ei swydd pe bai'n amser llawn yw £20,000.

Bu'n gweithio am 20 mlynedd cyn 1 Ebrill 2014 a bydd yn gweithio am 6 mlynedd arall cyn iddi ymddeol.

Mae Sue bob amser wedi gweithio hanner oriau cydweithiwr amser llawn, felly 7 mlynedd cyn 1 Ebrill 2008 a 3 blynedd ar ôl 1 Ebrill 2008 yw'r aelodaeth a ddefnyddir i gyfrifo'i buddion ymddeol.

Dyma fydd ei buddion:


Alla' i gymryd cyfandaliad pan fydda' i'n ymddeol?

Pan fyddwch chi'n ymddeol, gallwch chi gymryd rhan o'ch buddion fel cyfandaliad, ac mae hwn fel rheol yn ddi-dreth.

  • Os oeddech chi'n aelod o'r Cynllun cyn 1 Ebrill 2008 mae cyfandaliad yn cael ei ddarparu ichi fel mater o drefn.
  • Os gwnaethoch chi ymuno ar ôl 1 Ebrill 2008 nid yw'r Cynllun mwyach yn darparu cyfandaliad fel mater o drefn, ond gallwch chi ildio rhywfaint o'ch pensiwn i gael cyfandaliad.

Os ydych chi eisiau cymryd cyfandaliad, neu gynyddu maint eich cyfandaliad, mae'n rhaid ichi ildio £1 o bensiwn i ennill cyfandaliad o £12.

Enghraifft

Pan mae Jane yn ymddeol mae wedi adeiladu'r buddion a ganlyn:

Pensiwn = £6,667 y flwyddyn

Os yw Jane eisiau cymryd cyfandaliad o £20,000 fe fydd yn rhaid iddi ildio £1,667 o'i phensiwn.

Cyfandaliad ÷ 12 = swm y pensiwn y bydd angen ichi ei ildio.

Dyma fydd ei buddion:

Pensiwn = £5,000 y flwyddyn

Cyfandaliad = £20,004

Sylwch

Rhaid i chi roi gwybod inni cyn i chi ymddeol os ydych am ildio peth o’ch pensiwn am gyfandaliad.


A fydd fy mhensiwn yn cynyddu?

Unwaith y dechreuir talu'ch pensiwn fe fydd yn cael ei gynyddu'n unol â chostau byw bob blwyddyn.

Os byddwch chi’n ymddeol oherwydd iechyd gwael, caiff eich pensiwn ei gynyddu bob blwyddyn waeth beth fo'ch oedran.

Byddwn ni'n cysylltu â chi bob mis Ebrill â manylion eich codiad pensiwn.


Ymddeol yn gynnar

Gallwch chi ymddeol cyn eich oed pensiwn arferol ond mae’n bosibl y caiff eich buddion eu lleihau.

Ymddeol yn gynnar ar eich cais chi

Gallwch chi ddewis ymddeol yn gynnar pan fyddwch chi'n dod yn 55 oed . Os byddwch chi’n dewis ymddeol cyn eich oed pensiwn arferol, mae'n bosibl y caiff eich buddion eu lleihau gan y byddant yn cael eu talu am fwy o amser.

Mae faint mae'ch buddion yn cael eu lleihau'n dibynnu ar ba mor gynnar rydych chi'n ymddeol.

A fyddech cystal â chysylltu â ni os ydych am drafod eich sefyllfa chi.

Ymddeoliad cynnar trwy ddiswyddo neu arbedion effeithlonrwydd

Os bydd eich cyflogwr yn eich diswyddo neu'n eich ymddeol er budd effeithlonrwydd y busnes a'ch bod yn 55 oed neu'n hŷn, telir eich pensiwn ar unwaith heb ostyngiad.

Enghraifft

Mae Stan yn 64 oed pan mae'n penderfynu ymddeol. Ei oedran ymddeol arferol yw 65 oed.

Dyma ei fuddion:

Pensiwn = £4,000 y flwyddyn

Cyfandaliad = £11,500

Gan ei fod yn ymddeol flwyddyn yn gynnar, caiff ei fuddion eu lleihau.

Y buddion go iawn y bydd yn eu derbyn yw:

Pensiwn = £3,760 y flwyddyn (gostyngiad o 5.1%)

Cyfandaliad = £11,270 (gostyngiad o 2.3%)


Ymddeol pan rydych chi'n hŷn na 65 oed

Os byddwch chi'n dal ati i weithio ar ôl eich oed pensiwn arferol, fe fyddwch chi'n parhau i dalu i mewn i'r Cynllun, gan adeiladu buddion pellach.

Gallwch chi gymryd eich buddion pan:

  • fyddwch chi'n ymddeol, neu
  • pan fyddwch chi'n cyrraedd y noson cyn eich pen-blwydd yn 75 oed, neu
  • pan fydd eich cyflogwr wedi caniatáu ichi gael ymddeoliad hyblyg, pa un bynnag ddaw gyntaf.

Os byddwch chi'n cymryd eich buddion pan rydych chi'n hyn na 65 oed, yn ogystal â'r aelodaeth ychwanegol y byddwch chi'n ei hadeiladu yn y Cynllun, caiff eich pensiwn ei gynyddu gan y bydd yn dechrau'n hwyrach na'r disgwyl.


Ymddeoliad hyblyg

Pan fyddwch chi wedi dod yn 55 oed, os byddwch chi'n cwtogi ar eich oriau neu'n symud i swydd is, mae'n bosibl y gallwch chi ddechrau derbyn rhai o'r buddion pensiwn rydych chi wedi'u hadeiladu, neu bob un ohonynt, er eich bod chi'n dal i weithio - gan eich helpu i symud yn raddol i'ch ymddeoliad. Gallwch chi barhau i adeiladu buddion pellach yn y Cynllun.

Mae'n rhaid i'ch cyflogwr ganiatáu ichi gael ymddeoliad hyblyg.

A fydd fy mhensiwn yn gostwng os byddaf yn cymryd ymddeoliad hyblyg?

Os byddwch chi'n cymryd ymddeoliad hyblyg cyn normal pension age, gall eich buddion gael eu lleihau, yn union fel pe baech chi'n ymddeol yn gynnar.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymddeoliad hyblyg, gofynnwch i'ch cyflogwr pa opsiynau y mae'n eu cynnig.


Ymddeol oherwydd iechyd gwael

Mae'r Cynllun yn diogelu aelodau sy'n dod yn rhy sâl i weithio.

Os oes yn rhaid ichi adael y gwaith ar unrhyw oedran oherwydd salwch, mae'n bosibl y telir eich buddion ar unwaith cyn belled â'ch bod chi'n bodloni rhai amodau penodol.

Tybed beth fyddai fy muddion?

Mae'n bosibl y cewch chi eich pensiwn a'ch cyfandaliad heb eu lleihau, er eich bod chi'n ymddeol yn gynnar, ar sail eich aelodaeth ar y pryd yn ogystal â rhywfaint o aelodaeth ychwanegol fel isod.

Mae swm yr aelodaeth ychwanegol yn dibynnu ar ba mor debygol ydyw y byddwch chi'n gallu gwneud gwaith ar gyflog yn y dyfodol.

Gwahanol lefelau'r buddion yw:

  • Haen 1 - Dim gobaith o waith ar gyflog yn y tymor byr na chyn oedran pensiwn arferol
  • Haen 2 - Dim gobaith o waith ar gyflog yn y tymor byr ond gobaith o waith ar gyflog cyn oedran pensiwn arferol
  • Haen 3 - Gobaith o waith ar gyflog o fewn tair blynedd ar ôl gadael

Enghraifft

Os ydych chi'n rhan-amser ac yn ymddeol oherwydd iechyd gwael, caiff unrhyw aelodaeth ychwanegol a ddyfernir ichi ei lleihau i adlewyrchu'ch oriau rhan-amser pan rydych chi'n gadael. Nid yw hyn yn cynnwys sefyllfa lle rydych chi wedi cwtogi ar eich oriau ychydig cyn ichi adael oherwydd eich salwch.

Haen 1 - Dim gobaith o waith ar gyflog yn y tymor byr na chyn ichi gyrraedd oed pensiwn arferol

Caiff eich pensiwn ei seilio ar eich aelodaeth ar y pryd, yn ogystal â'r aelodaeth gyfan y buasech chi wedi'i hadeiladu nes ichi gyrraedd oed pensiwn arferol, pe baech chi wedi aros yn y Cynllun tan hynny.

Haen 2 - Dim gobaith o waith ar gyflog yn y tymor byr ond gobaith o waith ar gyflog cyn ichi gyrraedd oed pensiwn arferol

Caiff eich buddion eu seilio ar eich aelodaeth ar y pryd, yn ogystal â 25% o'r aelodaeth y buasech chi wedi'i hadeiladu nes ichi gyrraedd oed pensiwn arferol, pe baech chi wedi aros yn y Cynllun tan hynny.

Haen 3 - Gobaith o waith ar gyflog o fewn tair blynedd ar ôl gadael

Caiff eich pensiwn ei seilio ar eich aelodaeth ar y pryd yn unig.

Caiff eich pensiwn ei dalu am gyfnod cyfyngedig yn unig, a chaiff ei adolygu ar ôl 18 mis.


Enghreifftiau pellach o ymddeol oherwydd iechyd gwael

Enghraifft 1

Mae Lisa ar fin ymddeol oherwydd iechyd gwael. Mae hi’n 45 oed, felly mae ganddi 22 mlynedd ar ôl nes iddi gyrraedd ei hoed pensiwn arferol (67 oed ar hyn o bryd).

Nid oes UNRHYW obaith y bydd yn cael gwaith ar gyflog cyn iddi cyn iddi gyrraedd ei hoed pensiwn arferol. Felly mae hi'n ymddeol dan amodau Haen 1.

Caiff ei buddion eu seilio ar ei haelodaeth cyn 1 Ebrill 2014, yn ogystal â'r gwerth yn ei chyfrif pensiwn gyda chodiad i gymryd lle ei phensiwn y byddai hi wedi ei adeiladu erbyn 67 oed.

Enghraifft 2

Mae Donna ar fin ymddeol oherwydd iechyd gwael. Mae hi’n 45 oed, felly mae ganddi 22 mlynedd ar ôl nes iddi gyrraedd ei hoed pensiwn arferol (67 oed ar hyn o bryd).

Nid oes UNRHYW obaith y bydd yn cael gwaith ar gyflog yn y tymor byr, ond MAE YNA obaith y bydd yn cael gwaith ar gyflog cyn iddi gyrraedd ei hoed pensiwn arferol.

Felly mae hi'n ymddeol dan amodau Haen 2.

Yn yr achos hwn, mae ei chodiad yn 25% o’r aelodaeth y buasai wedi'i hadeiladu erbyn 67 oed.

Aelodaeth ar y pryd: 20 mlynedd

Aelodaeth y buasai wedi'i hadeiladu hyd at 67 oed pe bai wedi parhau i weithio x 25%: 5.5 mlynedd

Helpful information