Aelodaeth

Caiff eich buddion eu cyfrifo pan fyddwch chi'n gadael y Cynllun, ar sail pa mor hir rydych chi wedi bod yn aelod a'ch tâl pan fyddwch chi'n gadael.

Yna, maent yn cael eu cadw yn y Cynllun lle bydd eu gwerth yn cynyddu bob blwyddyn yn unol â chostau byw, nes dechreuir eu talu. Yn aml, gelwir y rhain yn fuddion gohiriedig. Dysgwch mwy am sut mae'ch buddion gohiriedig yn cael eu cyfrifo bob blwyddyn ar 31 Mawrth.

Bob blwyddyn, fe fyddwn ni'n anfon datganiad atoch chi i ddangos gwerth diweddaraf eich buddion gohiriedig.

Beth fydd yn digwydd os bydda' i'n ailymuno â'r Cynllun neu â Chynllun Pensiwn gwasanaeth cyhoeddus (ee GIG, Athrawon, Gwasanaeth Sifil) Leol rhywle arall, yn ddiweddarach?

Os byddwch chi'n ailymuno â Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol fe fyddwch chi'n dechrau adeiladu aelodaeth tuag at set newydd o fuddion, yn ogystal â'ch buddion gohiriedig sydd eisoes yn bodoli.

Os ydych chi’n ailymuno â chynllun pensiwn sector cyhoeddus arall o fewn 5 mlynedd bydd eich aelodaeth ohiriedig yn cysylltu â’ch aelodaeth newydd. Fel rheol, fe fydd gennych chi opsiwn i gadw'r ddwy set hyn o fuddion ar wahân a bydd gennych 12 mis o’r dyddiad y byddwch yn ailymuno, i wneud y dewis hwnnw.

 

Beth sy’n digwydd os byddaf yn ymuno â chynllun pensiwn galwedigaethol arall?

Mae’n bosib trosglwyddo’ch pensiwn CPLlL i bensiwn arall. Bydd eich cynllun newydd yn 'trosi' gwerth eich buddion gohiriedig i brynu gwerth ychwanegol yn y cynllun newydd


Sut mae fy muddion gohiriedig yn cael eu cyfrifo?

Bydd unrhyw bensiwn yr ydych wedi ei adeiladu yn y cynllun o 1 Ebrill 2014 ar sail CARE (Career Average Revalued Earnings). Ewch i 'Sut mae Cynllun CARE yn gweithio' i gael gwybod mwy.

Os oeddech yn aelod cyn 1 Ebrill 2014 defnyddir eich tâl terfynol a'ch aelodaeth i gyfrifo’ch pensiwn

Beth os ydw i'n gweithio rhan-amser neu amser tymor?

Os ydych chi'n gweithio rhan-amser neu amser tymor, defnyddir y gyfradd ar gyfer eich tâl fel pe bai'n swydd amser llawn i gyfrifo'ch buddion. Caiff eich aelodaeth ei seilio ar yr oriau gwirioneddol yr ydych chi'n eu gweithio. O ran aelodaeth ar ôl 1 Ebrill 2014 bydd cyfrif eich pensiwn yn seiliedig ar y cyflog gwirioneddol y tynnwyd eich cyfraniadau pensiwn ohono.

Enghraifft o sut mae fy muddion gohiriedig yn cael eu cyfrifo

Mae Bob yn ennill £20,000 y flwyddyn yn Ebrill 2014.

Roedd Bob wedi adeiladu aelodaeth o 20 mlynedd cyn 1 Ebrill 2008 a bydd yn adeiladu aelodaeth o 5 mlynedd arall yn y Cynllun cyn iddo ymddeol.

Enghraifft o sut mae fy muddion yn cael eu cyfrifo os ydw i'n gweithio rhan-amser

Mae Sue y gweithio rhan-amser ac yn ennill £10,000 y flwyddyn, a'r tâl am ei swydd pe bai'n amser llawn yw £20,000.

Bu'n gweithio am 20 mlynedd cyn 1 Ebrill 2014 a bydd yn gweithio am 5 mlynedd arall cyn iddi ymddeol.

Mae Sue bob amser wedi gweithio hanner oriau cydweithiwr amser llawn, felly 7 mlynedd cyn 1 Ebrill 2008 a 3 mlynedd ar ôl 1 Ebrill 2008 yw'r aelodaeth a ddefnyddir i gyfrifo'i buddion.

Dyma fydd ei buddion

Helpful information