Buddion goroeswyr

Os byddwch chi'n marw cyn ichi gymryd eich buddion gohiriedig, mae'r Cynllun yn sicrhau bod yna gymorth i'ch goroeswyr.

Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, gall ddarparu:

Cyfandaliad grant marwolaeth

Os byddwch chi'n marw cyn ichi gymryd eich buddion gohiriedig, gallai fod gan eich perthynas agosaf hawl i gyfandaliad grant marwolaeth.

  • Os gwnaethoch chi adael cyn 1 Ebrill 2008, telir cyfandaliad sydd 3 gwaith eich pensiwn gohiriedig
  • Os gwnaethoch chi adael ar ôl 1 Ebrill 2008, telir cyfandaliad sydd 5 gwaith eich pensiwn gohiriedig

Gallwch chi ddweud wrthym pwy y buasech chi'n hoffi i ni dalu'r cyfandaliad grant marwolaeth iddynt trwy ddefnyddio’r ffurflen Mynegi Dymuniad yn yr adran “Gwybodaeth Ddefnyddiol”.


Pensiynau goroeswr

Os byddwch chi'n marw cyn cymryd eich buddion gohiriedig, byddwn ni'n talu pensiwn i'ch gŵr/gwraig neu'ch partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu a'ch plant dibynnol.

Swm pensiwn y goroeswr:

Os hoffech chi i'ch buddion gael eu talu i bartner sy'n cyd-fyw â chi fe fydd angen iddynt fodloni rhai meini prawf penodol ac mae'n rhaid ichi fod wedi llenwi ffurflen enwebu. Gwelwch pwy fydd yn cael fy muddion i gael gwybod mwy.

Cyfrifo swm pensiwn goroeswr

I'ch gŵr neu'ch gwraig, eich partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu

1/160 o’ch cyflog pensiynadwy wedi ei luosi â chyfanswm eich aelodaeth y byddech wedi ei adeiladu hya at eich Oedran Pensiwn Arferol.

Sylwch

Eich aelodaeth yn unig o 6 Ebrill 1988 a ddefnyddir ar gyfer partneriaid sy'n cyd-fyw â chi, er bod gennych chi opsiwn i dalu cyfraniadau buddion goroeswr ychwanegol (ASBCs) i estyn y buddion i gynnwys cyfnodau cynharach o aelodaeth o'r Cynllun.

Pwysig

Caiff eich aelodaeth ei seilio ar eich aelodaeth ar y dyddiad y gwnaethoch farw yn ogystal â’r hyn y byddech wedi ei adeiladu hyd at Oedran Pensiwn Arferol, pe baech chi'n goroesi ac aros yn y cynllun tan hynny.

Os oes yna fwy nag un plentyn dibynnol, byddant yn rhannu'r pensiwn yn gyfartal.


Pwy fydd yn cael fy muddion?

Cyfandaliad grant marwolaeth

Y ni sy'n penderfynu'n derfynol pwy i dalu'r cyfandaliad iddo. Cyn i ni wneud unrhyw benderfyniad, byddwn yn ystyried unrhyw ddymuniadau yr ydych wedi eu mynegi, ond nid ydym yn rhwym i hyn.

Gallwch roi gwybod i ni am eich dymuniadau drwy lenwi ffurflen ‘Mynegi Dymuniad’ Gweler y Dogfennau Perthnasol yn yr . Gallwch ddod o hyd ffurflen hon yn yr adran Gwybodaeth Ddefnyddiol

Pensiynau goroeswr

Mae pensiynau goroeswr yn daladwy i'ch gŵr/gwraig neu'ch partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu.

Os hoffech chi i'ch buddion gael eu talu i bartner sy'n cyd-fyw â chi fe fydd angen iddynt fodloni rhai meini prawf penodol.

Mae pensiynau plant yn daladwy i unrhyw blant dibynnol cymwys sydd gennych chi pan fyddwch chi'n marw.

Cysylltwch â ni os ydych chi eisiau gwybod mwy.

 

Helpful information