Cymryd fy muddion

Mae pobl yn ymddeol ac yn cymryd buddion am wahanol resymau ac ar wahanol oedrannau.

Efallai y byddwch chi hyd yn oed eisiau trosglwyddo eich buddion i drefniant pensiwn arall.

Mae penderfynu a ydych chi eisiau trosglwyddo'ch buddion ai peidio'n benderfyniad pwysig. Efallai yr hoffech chi gael cyngor ariannol annibynnol.

Bydd y pensiwn y byddwch chi'n ei dderbyn yn cynnwys unrhyw bensiwn ychwanegol rydych chi wedi'i brynu.

Pryd alla' i gymryd fy muddion?

Mae eich Oedran Pensiwn Arferol yn gysylltiedig â’ch Oedran Pensiwn y Wladwriaeth (sef o leiaf 65 oed). Eich Oedran Pensiwn Arferol yw’r oedran y gallwch ymddeol a derbyn eich pensiwn llawn.

Gallwch wirio’ch oedran Pensiwn Arferol drwy chwilio am eich Oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar hyn o bryd ar www.gov.uk/calculate-state-pension.

Gallwch hefyd gymryd eich buddion cyn neu ar ôl eich oedran pensiwn arferol.

Gallwch chi hefyd gymryd eich buddion gohiriedig ar unrhyw adeg ar sail salwch. Ond rhai i’ch cyflogwr gymeradwyo hyn a ni ddyfernir ychwanegiad

Fodd bynnag, cyn i'ch cyn gyflogwr benderfynu a fyddant yn cytuno â chais ai peidio, mae'n rhaid iddynt sicrhau tystysgrif oddi wrth ymarferydd meddygol cofrestredig annibynnol sydd â chymwysterau mewn meddygaeth iechyd galwedigaethol, yn nodi a yw o'r farn eich bod mewn sefyllfa barhaol lle na allwch gyflawni'n effeithlon y dyletswyddau sy'n berthnasol i'ch cyflogaeth oherwydd iechyd gwael neu lesgedd meddwl neu gorfforol ac, os felly, a yw'r cyflwr hwnnw'n debygol o'ch atal rhag cael gwaith ar gyflog (boed mewn llywodraeth leol neu rywle arall) cyn cyrraedd eich oedran ymddeol arferol, neu am o leiaf dair blynedd, pa un bynnag ddaw gyntaf.

Os ydych chi o'r farn y gellid talu'ch buddion gohiriedig ar sail iechyd gwael, cysylltwch â'ch cyn gyflogwr.


Trosglwyddo buddion

Mae'n bosibl y gallwch chi drosglwyddo'ch buddion i gynllun pensiwn arall cyn belled â bod y cynllun newydd yn fodlon ichi eu trosglwyddo.

  • Os ydych chi eisiau trosglwyddo'ch buddion, fe ddylech chi ddweud wrth eich cynllun newydd bod gennych chi fuddion yn y Cynllun Pensiwn.
  • Byddant yn cysylltu â ni i gael gwybod beth yw'r gwerth i'w drosglwyddo, ac yn rhoi gwybod ichi beth yw gwerth y buddion yn eu cynllun nhw.
  • Yna, bydd eich cynllun pensiwn neu'ch cyflogwr newydd yn gweithio gyda chi er mwyn ichi benderfynu a ydych chi eisiau bwrw ymlaen â'r trosglwyddo ai peidio.
  • Os byddwch chi'n penderfynu'ch bod chi eisiau bwrw ymlaen â'r trosglwyddo, byddant yn gofyn i ni dalu'r swm sydd i'w drosglwyddo i'ch cynllun pensiwn newydd.

Mae penderfynu a ydych chi eisiau trosglwyddo'ch buddion ai peidio'n benderfyniad pwysig. Efallai yr hoffech chi gael cyngor ariannol annibynnol.

Ymddeol yn gynnar ar gais

Gallwch chi gymryd eich buddion ar ôl dod yn 55 oed, ond fe allech dderbyn llai i adlewyrchu’r ffaith eu bod yn cael eu talu’n gynt. Yna gall eich cyflogwr benderfynu a yw am ildio unrhyw rhai o’r gostyngiadau hyn. Bydd angen i chi gysylltu ag ef i ganfod beth yw ei bolisi.

Os byddwch chi'n dewis cymryd eich oedran pensiwn arferol, mae'n bosibl y caiff eich buddion eu lleihau gan y byddant yn cael eu talu yn gynt ac am fwy o amser nac yr arhosoch.

Mae faint mae'ch buddion yn cael eu lleihau'n dibynnu ar ba mor gynnar rydych chi'n cymryd eich buddion, cyn eich oedran pensiwn arferol.

Enghraifft

Mae Stan yn 64 oed pan mae'n penderfynu ymddeol a chymryd ei fuddion. Ei oedran ymddeol arferol yw 65 oed.

Dyma ei fuddion:

Pensiwn = £4,000 y flwyddyn

Cyfandaliad = £11,500

Gan ei fod yn ymddeol flwyddyn yn gynnar, caiff ei fuddion eu lleihau.

Y buddion go iawn y bydd yn eu derbyn yw:

Pensiwn = £3,760 y flwyddyn (gostyngiad o 5.1%)

Cyfandaliad = £11,235.50 (gostyngiad o 2.3%)


Cymryd fy muddion yn gynnar

Gallwch chi gymryd eich buddion cyn eich oedran pensiwn arferol ond mewn ambell i achos efallai bydd angen caniatâd eich cyflogwr ac mae'n bosibl y caiff eich buddion eu lleihau.

 


Cymryd fy muddion yn hwyr

Gallwch chi ddewis cymryd eich buddion gohiriedig ar ôl eich oedran pensiwn arferol, ond mae'n rhaid ichi eu cymryd cyn ichi gyrraedd 75 oed.

Os byddwch chi'n cymryd eich buddion ar ôl eich oedran pensiwn arferol, caiff eich buddion eu cynyddu gan eu bod yn dechrau'n hwyrach na'r disgwyl.


Alla' i gymryd cyfandaliad?

Pan fyddwch chi'n ymddeol, gallwch chi gymryd rhan o'ch buddion fel cyfandaliad, ac mae hwn fel rheol yn ddi-dreth.

Os oeddech chi'n aelod o'r Cynllun cyn 1 Ebrill 2008 mae cyfandaliad yn cael ei ddarparu ichi fel mater o drefn. Gallwch hefyd benderfynu ildio peth o’ch pensiwn am gyfandaliad ychwanegol.

Os gwnaethoch chi ymuno, neu os oeddech chi'n aelod ar ôl 1 Ebrill 2008, nid yw'r Cynllun mwyach yn darparu cyfandaliad fel mater o drefn ar y rhan hon o'ch aelodaeth, ond gallwch chi ildio rhywfaint o'ch pensiwn i gael cyfandaliad.

Os ydych chi eisiau cymryd cyfandaliad, neu gynyddu maint eich cyfandaliad, mae'n rhaid ichi ildio £1 o bensiwn i ennill cyfandaliad o £12.

Mae'n rhaid ichi roi gwybod i ni cyn talu'ch buddion os ydych chi eisiau ildio rhywfaint o'ch pensiwn i gael cyfandaliad.

Enghraifft

Pan fydd Jane yn ymddeol mae wedi adeiladu'r buddion a ganlyn:

Pensiwn = £6,667 y flwyddyn

Os yw Jane eisiau cymryd cyfandaliad o £20,000 fe fydd yn rhaid iddi ildio £1,667 o'i phensiwn.

Cyfandaliad ÷ 12 = swm y pensiwn y bydd angen ichi ei ildio.

Dyma fydd ei buddion:

Pensiwn = £5,000 y flwyddyn

Cyfandaliad = £20,004


A fydd fy mhensiwn yn cynyddu?

Bydd eich buddion gohiriedig yn cael eu hadolygu bob blwyddyn ac yn cadw’n unol â chostau byw, nes dechreuir eu talu.

Unwaith y dechreuir talu'ch pensiwn fe fydd yn cael ei gynyddu'n unol â chostau byw a byddwn ni hefyd yn cysylltu â chi bob mis Ebrill â manylion unrhyw newidiadau.