Ymuno

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yw'r Cynllun. Cynllun pensiwn cenedlaethol yw'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ac mae tua 100 o awdurdodau lleol yn ei weinyddu'n lleol ar ran cannoedd o gynghorau lleol a chyrff cysylltiedig ledled y DU.

Os gallwch chi ymuno, mae'n rhan werthfawr o'ch pecyn tâl a gwobrwyon.

Dyma rai o'r rhesymau pam y gallech chi fod eisiau ymuno â'r Cynllun:

Buddion diogel

  • Mae'r Cynllun yn darparu incwm ichi sydd wedi'i warantu ar gyfer y dyfodol. Yn wahanol i rai cynlluniau, nid yw amrywiadau prisiau cyfranddaliadau a'r farchnad stoc yn effeithio ar eich pensiwn.
  • Unwaith y byddwch chi'n cymryd eich pensiwn, fe fydd yn cynyddu'n unol â chwyddiant, gan eich diogelu rhag prisiau'n codi.

Cost isel i chi

  • Mae'ch cyflogwr yn talu symiau sylweddol o arian i mewn i'r Cynllun.
  • Rydych chi'n cael gostyngiad yn y dreth ar eich cyfraniadau - gan gynnwys symiau ychwanegol rydych chi'n eu talu i ychwanegu at eich buddion.
  • Gallwch chi gymryd cyfandaliad pan fyddwch chi'n ymddeol ac, yn y mwyafrif o achosion, fe fydd hwn yn ddi-dreth.
  • Nid oes unrhyw ffioedd cudd - rydych chi'n talu canran o'ch tâl a dim mwy.

Buddion i chi ac i'ch anwyliaid

  • Eich diogelu rhag ofn y bydd yn rhaid ichi gymryd eich buddion yn gynnar oherwydd iechyd gwael.
  • Pensiynau ar gyfer dibynyddion os byddwch chi'n marw.
  • Yswiriant bywyd sy'n gyfartal â thâl tair blynedd - o'r foment y byddwch chi'n ymuno.

Os nad ydych chi'n aelod yn barod a chithau am ymuno, fe ddylech chi siarad â'ch cyflogwr.

Helpful information