Cofrestru awtomatig/ ail-gofrestru

Er mwyn helpu pobl i gynilo ar gyfer eu hymddeoliad mae'r Llywodraeth yn mynnu bod pob cyflogwr yn y DU yn cofrestru eu gweithwyr yn awtomatig i mewn i bensiwn gweithle os ydynt yn bodloni gofynion penodol. Gelwir hyn yn gofrestru awtomatig ac mae eisoes yn digwydd yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, gyda'r rhan fwyaf o gyflogeion newydd yn ymuno â'r Cynllun yn awtomatig pan fyddant yn dechrau gweithio. Mae aelodau'r Cynllun yn gallu opt-out o'r CPLlL ar unrhyw adeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

O dan gofrestru awtomatig os nad ydych eisoes yn aelod o'r CPLlL, byddwch yn ymuno â'r Cynllun yn awtomatig ar y pwynt yn y dyfodol pan:

  • fydd gennych gontract cyflogaeth o dri mis neu fwy;
  • fyddwch yn ennill dros £9,440 y flwyddyn (neu gyfnod talu pro-rata);
  • fyddwch yn 22 oed neu drosodd; a'ch bod
  • o dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Os ydych eisoes yn aelod o'r CPLlL ni fydd cofrestru awtomatig yn effeithio arnoch chi oherwydd eich bod eisoes yn aelod o gynllun pensiwn cymwys. Ond gallech gael eich effeithio os ydych yn newid swyddi neu yn cymryd swydd arall yn y dyfodol. Bydd gan bob cyflogwr ei ddyddiad ei hun wedi ei osod ar gyfer pryd y bydd yn rhaid iddo gydymffurfio gyda chofrestru awtomatig. O ganlyniad, bydd angen i chi gysylltu â'ch cyflogwr eich hun er mwyn dod o hyd i'r union ddyddiad pryd y mae'n rhaid iddo gydymffurfio â gofynion cofrestru awtomatig.

Gweld manylion y gwahanol gategorïau o weithwyr a'r effaith y bydd cofrestru awtomatig yn ei gael arnynt.

Os ydych wedi'ch cofrestru'n awtomatig, gallwch ddewis gadael y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol drwy optio allan unrhyw adeg.

Cwestiynau ac atebion am gofrestru awtomatig

Mae'n rhaid i gyflogwr gofrestru gweithwyr yn awtomatig i drefniant pensiwn gweithle o'r 'dyddiad gosod'. Dyma'r dyddiad sydd wedi ei ddyrannu iddynt gan y Rheoleiddiwr Pensiynau ac mae'n cael ei osod yn unol â nifer y bobl y mae'n eu cyflogi. O ganlyniad, ni fydd gan bob cyflogwr CPLlL yr un 'dyddiad gosod'. Bydd angen i chi gysylltu â'ch cyflogwr eich hun i gael gwybod pryd y mae'n rhaid cydymffurfio â chofrestru awtomatig.

Y nod yw annog pobl i gynilo ar gyfer eu hymddeoliad a chael digon o incwm i'w fwynhau. Pensiwn sylfaenol llawn y Wladwriaeth yn 2013-14 yw £110.15 yr wythnos i berson sengl. Bwriedir i hwn fod yn sylfaen ac mae'n annhebygol o fod yn ddigon i'r mwyafrif o bobl pan fyddant yn ymddeol.

.

Gan dybio eich bod yn bodloni'r meini prawf yna'r ateb fyddai Byddwch.

Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i bob cyflogwr ail-gofrestru eu gweithwyr yn awtomatig i mewn i bensiwn gweithle bob tair blynedd os ydynt yn a bodloni gofynion penodol. Gall pob gweithiwr arall ymuno â'r cynllun pensiwn ar unrhyw adeg os ydynt yn dymuno. Os ydych yn bodloni'r meini prawf efallai y byddwch yn cael eich rhoi yn ôl i mewn i'r CPLlL hyd yn oed os ydych wedi penderfynu eisoes nad yw bod yn aelod yn addas i chi. Os ydych wedi'ch cofrestru yn awtomatig, gallwch ddewis gadael y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol drwy optio allan ar unrhyw adeg.

Gallwch. Os hoffech chi ymuno â'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ac rydych o dan 75 oed, gallwch wneud hynny ar unrhyw adeg, waeth faint rydych yn ei ennill neu faint yw hyd eich contract. Cysylltwch â'ch cyflogwr os ydych yn dymuno ymuno neu ail-ymuno â'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.


Categorïau o weithwyr

Yn y tabl canlynol, gallwch gael gwybod mwy am y gwahanol gategorïau o weithwyr a sut y gallech chi gael eich effeithio o dan y rheolau cofrestru awtomatig.

Pa fath o weithiwr ydych chi? Sut y bydd cofrestru awtomatig yn effeithio arnoch chi?

Rydych yn ennill dros £9,440 * y flwyddyn (neu pro-rata mewn unrhyw gyfnod talu);

Rydych yn 22 oed neu drosodd; ac

o dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Deiliad swydd cymwys Byddwch yn cael eich ymaelodi'n awtomatig yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Rydych yn 22 oed neu drosodd ond mae eich enillion rhwng £5,668 * a £9,440* y flwyddyn (neu pro rata mewn unrhyw gyfnod talu).

Deiliad swydd anghymwys

Ni fyddwch yn cael eich cofrestru'n awtomatig i mewn i'r CPLlL, ond gallwch ddal i ymuno drwy gysylltu â'ch cyflogwr.

Os nad ydych yn ymuno, byddwch yn cael eich cofrestru'n awtomatig yn y CPLlL os byddwch yn dod yn 'ddeiliad swydd cymwys' yn y dyfodol.

Nid ydych yn bodloni unrhyw un o'r gofynion uchod. Gweithiwr sydd â hawl

Ni fyddwch yn cael eich cofrestru'n awtomatig i mewn i'r CPLlL, ond gallwch ddal i ymuno drwy gysylltu â'ch cyflogwr.

Os nad ydych yn ymuno, byddwch yn cael eich cofrestru'n awtomatig yn y CPLlL os byddwch yn dod yn 'ddeiliad swydd cymwys' yn y dyfodol.

* Y rhain yw'r terfynau cyflog ym mis Ebrill 2013, maent yn ddarostyngedig i newid bob mis Ebrill. Os ydych yn ansicr o'r terfynau cyflog, yna dylech gysylltu â'ch cyflogwr.

Helpful information